موضوعات
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۰۷٫۵۱۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴
بازدید از این یادداشت : ۳٫۲۱۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :

پیام دوست

اگـــر امیـد وصالیــســت انتظـــار خوش است

پیـــام دوســت چومی آورد بهـــــار خوش است

هـمی پــــــراکــند اردیبهشت  بــوی بهـشـــت

برآ زخانه که گلگـشــت لاله زار خوش است

بشـــــــارتیــــست مرا از صفا و پاکی و اوج

از آن به گـوش من آهـــنگ آبشار خوش است

ز روزگار مـن ای نازنــین چه می پرســـــی؟

کنون که پیش منی روزوروزگار خوش است

مرا چو بــــار، غم یار و کار، عشــــق آمــــد

چرا شکفته نباشم؟  چو کار و بار خوش است

فدای آهـــــوی چشـــمت شــوم که تاخـتـنــش

ســواد دل را پنهــان  و آشـــــکار خوش است

مـرا شـــــکار نفـــــارد مگر شکاری نــغــــز

که صید نیز چو صیّاد ازآن شکار خوش است

رقیب گفت به هر ســاز دوست می رقصــــی

بگو خوشـــیم برادر به آنچه یار خوش اسـت

بدو خوشـیم و به پیغام او خوشـــیم که دوست

به ما، اگرچه تو راهست ناگوار، خوش است

آصف فکرت29-  اپریل 2007

حضرت دوست

گـر دیگـــر ازین گونه پیامیـــست ز دلدار

نگشـــــــوده و پنهانی و آهســـته به من آر

پیغام تــــو بـوی گـُـل و بــرگ سمن آورد

پیغام چنیــن اســـت چو آرند ز گـُلـــــــزار

بــا یــار ازین یار جــــــدا مانــده بگوییـــد

بســـــــیار شد ای یار غــم هجر تو بســیار

در بـــاغم  و داغ از غـم آن روز که بودم

در کوی تـو پیشـــــانی امّیـــد به دیـــــوار

 اشکی که روان گشت و نخواهم که بخشکد

اشــکیست که بر یاد تو لغزید به رخســــار

بنــواختــــــۀ خار ره کــــــوی تو بیــــــــند

از بـــرگ گــُـل باغـچـــۀ غیـــــــر تو آزار

ای مهــر برآن برزن و کـو گرمــترک تاب

ای ابـر برآن دشــــــت و دمن نرمـترک بار

ای ماه مبــــــادا شــــــود آشــــفـته  ز تابت

آرامتــــرک تـــــاب بــــــر آرامگـــــــه یار

گر شحنه ام از کوی وفــــایت به جـــفا راند

نشگــفت که شحنه ست و بدین کار سـزاوار

آصف فکرت-4 سپتامبر 2007 

برای ملاحظۀ شعر فکرت, نیز:

http://www.barkhiya.persianblog.ir

دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۵:۲۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت