موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات مهر ۱۳۸۸
یادداشتهای سفر حکمت به افغانستانمقدّمه: حکمت و افغانانشادروان علی اصغرحکمت 62 سال پیش، سفری به افغانستان داشته و ماجرای سفرش در بخشی از خاطرات او، ره آورد حکمت، آمده است.  نگارنده بخش سفرنامۀ افغانستان را با شرح و یادداشتها به صورت کتابی مختصر در 86 صفحه درتهران آمادۀ چاپ نموده بود. مطالعۀ یادداشتهای سفرحکمت و دیگر مطالب او در بارۀ افغانستان و افغانان، بویژه برای...
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۲:۰۵