موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات خرداد ۱۳۸۷
الف ندارد...!دلم برای الف می سوخت. زیرا الف نا دار بود؛ هیچ نداشت. و این از نخستین درسهایی بود که با یاد گرفتن آن می دانستم الف چیزی ندارد؛ هیچ ندارد. دلم می خواست یکی از ث بگیرم و به الف بدهم، تا هم الف چیزی داشته باشد و هم ث یکی را به همنشین نادارش بدهد. این کار را کردم اما تنبیه شدم. به من گفتند که با این کار الف را از الف بودن و ث را از ث بودن انداخته ام. ث را ت ساخته...
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۵:۲۶
در مطبوعات عهد عباسیوزیر با فشردن دست  من، با تبسمی و  به آهستگی، ولی چنان که همۀ مطبوعاتیان حاضر در دفترکار او می شنیدند، گفت: شما درست  پیش بینی کرده بودید! این جمله که شاید با گذشت سی و هفت سال ترتیب کلمات آن دقیقاً به یادم نمانده باشد، شنوندگان را در آن روز به این اندیشه وا داشت که من ازدوستان صمیمی وزیر جدید که یکی از باسابقه ترین روزنامه نگاران  آن روز بود...
شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۷:۱۴