موضوعات
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴
بازدید از این یادداشت : ۱٫۳۳۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpFirst"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم –6</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">بخش دوم: یادداشتهای </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">متفرّقه (این یادداشتها نیز در بخشهای مختلف حواشی و گاهی در متن صفحات کتابچه، غالباً بدون تاریخ، تحریر شده است).</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ایام سلطنت قاجاریه</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">آقامحمدخان اخته: 13 عام، 5 ماه، 8 یوم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">فتحعلی شاه برادرزادۀ او: 39 سال</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">محمدشاه نواسۀ او: 14 سال</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ناصرالدین شاه پسر محمدشاه: 49 سال</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">معبر چارجوی را نادرشاه جسر بسته لشکر عبور نمودند.</span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " dir="ltr"></span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نادرشاه و جنگ ایروان</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نادرشاه در جنگ ایروان که هفتادهزار سوار و پنجاه هزار پیادۀ طایفۀ ینگچری رومی بود، با پانزده هزار نوکر رکابی خود جنگ کرده رومی را شکست داد. عبدالله پاشای و سارو مصطفی پاشای که خُسر سلطان روم بود، در آن معرکه به قتل رسیدند، و پنجاه هزار از لشکر روم کشته و اسیر شدند، و آن موضع را نادرشاه مراد تپّه موسوم نمود.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اردوی نادر به راه ابرقوه کرمان و بیابان گرگ روانۀ قندهار شدند.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نادرشاه در قندهار</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">[لشکرنادرشاه] از سیستان به راه دلخک و دلارام روانۀ قندهار شدند، قلعۀ زمین داور و قلعۀ بست پشت رود. در قندهار چونکه رود آنجا [که] مشهور به ارغنداب است، و فصل بهار بود، طغیان داشت، از برابری قریۀ کوکران، دوفرسخی قندهار، معبر پیدا کرده، لشکر نادر از آب گذشتند.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">شهر شیرسرخ را که نادرشاه در ایام محاصرۀ شهر کهنۀ قندهار ساخت که به نادرآباد مشهوراست.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نقدینۀ دولت نادری</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">پانزده کرور که هرکروری پنجصد هزار تومان ایران باشد، وجه نقد مسکوک از دولت نادری به خزانۀ کلات نادر موجود بود. </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سجع مهرهای امیر شیرعلی خان مرحوم:</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">علی است شیر خدا و امیر شیر علی است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">صحیفۀ خط احکام دین به دهر جلی شد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">چو مهر حکم به دست امیر شیرعلی شد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بعد از سفر هند مهر تاجدار داشت:</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ابوالفتح معین الدین امیر شیرعلی خان بهادر</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">که در لاهور حکّاکی شده بود.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مالیه بر مواجب و غیرها</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">از برات مواجب مردم نوکر سرکار والا که همه ساله از رقعۀ حیاتی وضع می شود، از نقد فی یکصد قران دو قران و از جنس فی یکصد من دو من، و از رقعۀ سرخط فی یکصد قران، یک [قران] و از جنس فی یکصد من یک<span style="mso-spacerun: yes">  </span>من گرفته می شود. یاد داشت شد (عبارت یاد داشت شد میان کلمات «یک من» و «گرفته می شود» نوشته شده است). </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ذخیرۀ غلّه در گدام</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">در عهد امیر عبدالرحمن خان مرحوم حضرت ضیاء الملّة والدین که فرموده و سرشته شده بود، غلّه که به گدام شهر همه ساله موجود باشد،</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">خوراکۀ یک سالۀ فوج: گندم نـُه هزار خروار،<span style="mso-spacerun: yes">  </span>ذخیرۀ گدام: دوازده هزار خروار گندم<b /></font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">معاملات زمان امیرشیرعلی خان</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">جمع کلّ معاملات هرات در عهد امیر شیرعلی خان مرحوم از نقد و جنس سی و یک لک روپیه قران بود، و در عهد ضیاء الملّة والدین امیر عبدالرّحمن خان مرحوم به یک کرور روپیه قران رسیده بود. </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تفصیل مالیۀ هرات</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">از هرات مالیۀ سرکار گرفته می شود، سالانه به قرار تفصیل ذیل:</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بالا بلوک فی جریب:<span style="mso-spacerun: yes">   </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>پختۀ هراتی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">میان بلوک فی جریب:<span style="mso-spacerun: yes">   </span>پختۀ هراتی ...28 ....48</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">خرواری هفت من و قیمت کاه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">پایین بلوک .... ....22</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">.... خروار هفت من و قیمت کاه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>قنوات جمع مختلف دارد:</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>باغات که مردم رعیت در خالصه کرده اند:</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">باغات رعیتی:<span style="mso-spacerun: yes">       </span>پختۀ هراتی ...34</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">چاپار تیزتک</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کریم چاپار در حکومت ناظر محمد سرور خان نایب الحکومه چهار روزه از هرات به کابل به راه هزاره رفته بود.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مهر عزّت الدوله</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">عزّت الدّوله دختر شاهم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">خواهر پادشاه جمجاهم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">علیا جناب قمرنقاب فلک آفتاب عزّت الدّولة العلیّة العالیة</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تفصیل هرات و چهارولایت آن</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><i><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">چهار ولایت هرات: </span></i></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">غوریان، اسفزار، اوبه، کروخ</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><i><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">نه بلوکات آن:</span></i></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">انجیل، آلنجان، اردوان، تیزان، خیابان، غوران، باشتان، سبقر، گذاره، کمبراق، شافلان</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">پنج دروازۀ آن: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">دروازۀ ملک، درب خوش، درب قطب چاق، درب قندهار، درب عراق</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کنیسه های یهودیان: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">طایفۀ یهودی مقیمۀ هرات به محلّۀ خود چهار مسجد دارند: مسجد ملاّ یحیی، مسجد ملا اسمعیل، مسجد ملاّ مراد، مسجد ملاّ متّی</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">خندق هرات: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">خندق هرات بسیار وسیع و عمیق است</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">برجهای هرات: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">و هرات چهار شاه برج دارد، به هر گوشۀ آن یک برج از این قرار: برج خواجه عبدل مصر، برج شاکرم بیک، برج فیلخانه و برج خاکستر</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">فصیلهای هرات: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">دو فصیل دارد: فصیل بالا و فصیل پایان</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">دیگ تاریخی: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ساخته شدن دیگ مسجد جامع شریف در تاریخ سنه 776 هـ/1374-1375م</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">غار خواجه عبّاس: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">غار خواجه عبّاس که در نزدیک النگ و در پنج فرسخی هرات بوده، در آن کوه به قدر پنجصد نفر به گرد صفه بوده، و ازآن صفّه آب می چکیده</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">منازل هرات تا کابل: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">فهرست منازل پادشاهی به راه قندهار از هرات الی دارالسلطنۀ کابل</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">     </span>53 منزل:</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تعلّقات هرات: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">روضه باغ، 2. میرداود، 3. شاه بید، 4. رود گز، 5. ادرسکن</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تعلقات اسفزار: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">6. خواجه عریان، 7. چمبران،<span style="mso-spacerun: yes">  </span>8. چاه جهان</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تعلقات فراه: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">9. آبخورما، 10. دولت آباد، 11. چکاب، 12.غنی مرغ، 13. گرقک</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تعلّقات گرشک:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> 14. واشیر، قلعۀ محمد عثـمان، 15. یک لنگ، 16. بیــابانک، 17. بچۀ رابعـه، 18. سـادات، 19. قلعۀ گرشک، 20. کج پایک</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تعلّقات احمدشاهی: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">21. مس کاریز، 22. کوشک نخود، 23. حوض مدد، 24. سنجری، 25. باغ سردار محمد امین خان، 26. کاریز حاجی عزیز، 27. مهمند، 28. مانجه، 29. شهر صفا، 30. خرزانه، 31. آنطرف کاریز، 32. ازکند جلدک گذشته</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تعلّقات قلات غلجایی: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">33. پل سنگی، 34. باغ ببرو، 35. سر اسپ، 36. تازی، 37. از جوی گذشته</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تعلّقات غزنین: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">38. کاریز عرض بیگی، 39. مقر، 40. اوبه، 41. قلعۀ مهربردار، 42. موشکی، 43. نانی، 44. غزنین، 45. ششگاو، 46. هفت آسیا، 47. سیدآباد، 48. زرنی</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تعلّقات کابل: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">49. میدان، 50. ارغنده، 51. قلعۀ قاضی، 52. ده مزنگ، 53. شهر کابل</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">فهرست منازل از هرات الی طهران 36 منزل</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ازهرات، 12 منزل:<span style="COLOR: red"> </span></span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">اوّل: سقسلمان، دوم: شکیبان، سوم: مویزک، چهارم: کوهسان، پنجم: کاریز، ششم: عبّاس آباد، هفتم: تربت، هشتم: فریمان، نهم: سنگبست، دهم: بازحوض، یازدهم: طرق، دوازدهم: شهر مشهد.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">از مشهد، 18 منزل: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">1.شریف آباد- شش فرسنگ،2. قدمگاه- شش فرسخ، 3.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>نیشابور- 5 فرسخ،4.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>شوراب- 5 فرسخ، 5.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>رباط زعفرانی- 6 فرسخ، 6. سبزوار-6فرسخ، 7. منزل مهر- 6 فرسخ، 8. مزینان – 5 فرسخ، 9.عباس آباد- 6 فرسخ، 10. میان دشت- 6 فرسخ، 11. میامی – 6 فرسخ، 12. شاهرود – 10 فرسخ، 13. ده ملّا- 4 فرسخ، 14. دامغان- 7 فرسخ، 15. قوشه – 6 فرسخ، 16. آهوان – 6 فرسخ، 17. سمنان – 7 فرسخ، 18. لاسگرد – 6 فرسخ، 19. ده نمک – 7 فرسخ، 20. قشلاق – 21 . ایوان کیف – 5 فرسخ، 22. خاتون آباد – 8 فرسنگ 23. حضرت شاه عبدالعظیم – 4 فرسخ، 24. شهر طهران – دو فرسخ ( در دو موضع همینسان که هست فرسنگ آمده و در فهرست منازل هرات تا مشهد تا منزل پنجم به حروف و بعداً تا مشهد به ارقام و منازل مشهد تا طهران بدون شماره آمده است.) هرگاه زوار که در عتبات می رود، خواسته باشد که به طهران نرود، از ایوان کیف که دومنزلی طهرانست، راه دیرکاج جدا می شود. </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">هرات تا نجف: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">از نجف اشرف تا هرات شصت و پنج منزل است.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><b>نشانی آشنایان قندهاری در طهران: </b>حاجی محمد قندهاری پسر میرزا قاسم، همشیره زادۀ میرزا عباس خان مستوفی. پسران مرحوم حاجی محمد مذکور- امیر محمد و غلام محمد ساکنان طهران می باشند. امیرمحمد سیمسار و کارطوس فروش که به محلۀ چالحصار طهران خانه دارند. روبروی بازار سیمسارها، در دکان سیدهادی، بدست امیرمحمد برسد. یادداشت شد.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">محلّات تهران: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">طهران هیجده محلّه دارد</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>فهرست چند کتاب: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">صحاح ستّه، صحیحین، صحیح بخاری، مکتوبات شریف مجدّد الف ثانی</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کتابهای چاپ کابل: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کتاب عایشۀ درانی عمرخان بارکزائی که به دارالسلطنۀ کابل در عهد سلطنت ضیاء الملّة والدّین امیر عبدالّرحمن خان مرحوم چهاب شده، کتاب بیان حالات خاقان مغفور ضیاء الملّة والدّین امیرعبدالرّحمن عبدالرّحمن خان مرحوم از ایّام جوانی تا زمان سلطنت و کامرانی مشتمل بر دو جلد که به کابل چهاپ شده، کتاب منتخبات کلیله و دمنه در عهد امیر مرحوم که به کابل چهاپ شده است.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">شمارۀ خانه های مشهد: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مشهد مقدس یک لک و بیست هزار حوالی دارد.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کتابهایی که در طهران چهاب شده:</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کتب فقهیه: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">جواهر الکلام، کشف اللّثام، شرح لمعه، کشف الغطاء ( در اصل کشف الخطاء)، شرح ارشاد، ذکری، جامع الفقهیه، جامع المقاصد، سرایر، مبسوط، شرح کبیر، تذکرۀ علاّمه، کفایة الاحکم، حاشیۀ آقاجمال، مسالک، مدارک، قواعد شهید، قواعد علاّمه، شرایع، غایة المراد( اصل: غایت المراد)، وسایل مرحوم سیّد، معتبر، دروس، جواب و سؤال قمّی، ذخیرة سبزواری، منظومۀ بحرالعلوم، </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کتب اصولیّه و غیره: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">قوانین، فصول، حاشیۀ شیخ محمد تقی، اشارات، مناهج، اصول شیخ مرتضی، زبدة الاصول، ضوابط، معالم، فوائد بحرالعلوم، عواید، عناوین</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تفسیرات شریف: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مجمع البیان، تفسیر امام، تفسیربیضاوی، تفسیر جلالین، تفسیر ملاّ فتح الله، تفیسر صافی، تفسیر نیشابوری، تفسیر کاشفی، احسن القصص، درّة المنتظم ( اصل درة المتعظم تحقیق شود) ملا رضا، تفسیر شاه ولی الله، تفسیر نعمت خان عالی، تفسیر عزیزی هندی، جواهر التفسیر.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کتب لغت</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> (اصل: کتاب اللّغت): مجمع البحرین، قاموس، شرح قاموس، کنزاللّغة، صراح اللّغة، نهایة ابن اثیر(اصل ابن اسیر)، برهان قاطع، برهان جامع، مصباح المنیر، شمس اللّغة، منتخب اللّغة، صراح اللّغة، کنزاللّغة، غیاث اللّغة</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کتب مذاهب: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">احقاق الحق، مفتاح النّبوة، ردّ پادری، دبستان، مجالس المؤمنین، تذکرة الاحسان (شاید تذکرة الحسان)،</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کتب ادبیه: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مقامات حریری، سبعۀ محلفه (شاید معلّقه)، دیوان ابوالعلی، مطرزی</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کتابهای تواریخ: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">روضة الصفا، حبیب السّیر، تاریخ معجم، وصاف، جهانگشا، ناسخ التواریخ، تاریخ پطر، شاهنامه، عین الحیات، حیات القلوب، زینت المجالس، تاریخ عیشی، جنّات الخلود، تارخ عجم، تاریخ افغانستان، تاریخ عباسی، تاریخ نگارستان، تاریخ فرانسه، ظفرنامه، سیرالملوک، سیر ملامعین، کتب بحارالانوار بیست و پنج جلد آن به چهاب رسیده</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">در کلام [ و ادب ]: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">شرح تجرید، گوهر مراد ( اصل گوهرالمراد)، شوارق، باب حادی عشر ( اصل: هادی عشر)، شرح منظومة، شرح اشارات، سرّالادب، غرر درر، تحفة النّاصریّة، مجنون عامری، دیوان جناب امیر، سامی الاسامی، امرؤالقیس، کشکول، جامع الشّواهد، مشکول (شاید مشکوة)</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">در منطق: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">شرح مطالع، میری شمسه ( ؟ شمسیه تحقیق شود، حاشیۀ ملا عبدالله، خمسه، حاشیۀ میرزا علیرضا، </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">در معانی و بیان: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مطوّل، چلبی، شواهد مطوّل، میرسید شریف، شواهد عینی</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">در نحو: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">شرح رضی، سیوطی، شرح جامی، ابن ناظم، تفریح، مغنی، میرزا ابوطالب، سید علیخان، صمدیه، سید نعمة الله، شواهد سیوطی، شواهد مغنی، عظام، الموزج (ظاهراً انموذج)</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">در صرف: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">چاربردی، شرح نظام، شرح شافیة، شرح تصریف، مقدّمات بزرگ، شرح رضی، صرف میر</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کتب رجال: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">لؤلؤالبحرین، رجال ابوالعلی</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کتب احادیث و اخبار و غیره: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مشارق الانوار، حیات القلوب، عین الحیوة، جلاء العیون، حلیة المتّقین، زبدة المعارف، ابواب الجنان، زبدة التصانیف، معراج السعادة، تحفة المجالس، سراج القلوب، حدیث قدسی، جامع المعجزات، تذکرة الائمّة، خلاصة الاخبار، اسرارالصلوة، سیف الائمّة، نورالانوار، تحفة الملوک، جام عباسی، قصص الانبیاء، ارشادالعوام، اخلاق المحسنین، ترجمۀ نهج البلاغة، دلیل المتحیرین، آداب الشریعة، نصیحة الملوک، فضیحة الملوک، مرآة البلدان، مرآة الجنان، زینت المجالس</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ایضاً<span style="mso-spacerun: yes">  </span>کتب عربی: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">اصول کافی، غایة المرام، توحید مفضل، نهج البلاغة، شرح نهج البلاغة، مقامع، انوار لقمانی، عیون اخبارالرّضا، شرح صحیفة، احتجاج، شرح الزّیارات، عرشیّة، فلک المشحون، جواهر الاخبار، </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">در علم عروض [و] دانستن آداب شعر: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">حدائق السّحر، براهین العجم</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">قصّه و حکایات: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">اسکندرنامه، الف لیلة، رموز حمزه، انوار سهیلی، جامع التّمثیل، عجایب المخلوقات</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کتابهای چهاپی تازه تالیف و قدیمی تصنیف در طهران در تیمچۀ حاجب الدّوله در کتابخانۀ خورشید به فروش می رسد. </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">*</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ییلاق آق مشهد تبریز (همینسان بدون شرح و توضیح)</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کارخانه یا مهمانخانۀ آستان قدس: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کارخانۀ طبّاخی حضرتی مشهد دوتا می باشند: یکی از مردم زوّار که در سمت بالاخیابان است، و یکی تعلّق به خدّام آستانۀ مبارکه دارد، که در صحن نو است.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">اماکن مشهور مشهد: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مدرسۀ میرزا جعفرخان که در میان صحن کهنۀ مشهد است، و مدرسۀ عباسقلی خان و بازار عباسقلی خان و حمام عبّاسقلی خان که در سمت پایین خیابان مشهد است. </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نکته ها و یادداشتهای متفرّقه</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>بعضی از منازل حج: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">از جدّۀ مبارکه تا به مکّۀ معظّمه ده فرسنگ است. از مدینۀ منوره تا مکّۀ معظمه به راه خشکه ده منزل است، و نیز به راه خشکه از مدینه که در ینبوق (احتمالاً ینبوع) بیائید، پنج منزل است، و از ینبوق به دریا در یک شبانه روز به جدّه می رود. از جدّه به مکّه هم در یک شبانه روز می روند.، تخمیناً ده فرسنگ می باشد. </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">پنجم جدی و پانزدهم جدی: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">پنجم جدی میلاد حضرت مسیح می باشد که روز عید مردم نصاراست، و روز پانزدهم جدی نیز سال نو آن مردم است.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">7 صفر روز نوروز: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تحویل در شب جمعه 7 صفر؛ روز نوروز یوم جمعه 7 شهر صفرالمظفر بود.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">شهادت میرعبدالواحد: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">میر عبدالواحد بن امیر زید بن حضرت امام حسن در سنه هشتادم هجری به هرات شهید شده اند. </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">جناب شاه عبدالعظیم که در دو فرسنگی طهران می باشند، پسر حضرت میر عبدالواحد می باشند. </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">شرح برخی کلمه ها: </font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">اخلاق:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> به فتح خویها و روشها</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">پولیس:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> به لفظ نصارا پیادۀ کوتوالی و پیادۀ خاصه دار را می گویند</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تبختر:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> خودبینی</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ساحل خانه:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> دریا که در خشکی می باشد</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">سالدات:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes">  </span>پلتنی را می گویند</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">سفر</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">: کتاب</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">سفر</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">( ظاهراٌ صفر) : جای خالی که نقطه گذاشته می شود. </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>فروند</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> : یک کشتی را یک فروند می نویسند</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>فراخود</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> : کشتی آتشی را فراخود می گویند</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">قیرات:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> ده قیرات نُه نخود است به وزن صیرفی و دینار که طلا باشد، هیجده نخود است که یک مثقال شرعی است.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">درهم:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> که نقره باشد 12 ونیم و یک عشرنخود است که یک مثقال شرعی است. </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">قیصر</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">: به لغت فرنگ کسی را گویند که مادرش نزدیک به وضع حمل بمیرد و آن طفل را قابله ها از شکم مادر بیرون آورند. شهر قیصریه روم از آثار اوست. </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کـَرَه سینا: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">به لفظ اروسی شراب را می گویند. (شاید مارک نوعی مشروب بوده است)</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مناسک:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> باقی مانده ها را گویند. مناسک حج یعنی آداب حج</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">منتهز فرصت بودند</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">: یعنی در کمین فرصت بودند. </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">شهادت امام حسین: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">شهادت حضرت حسین (ع)<span style="mso-spacerun: yes">  </span>در سنه 61 هجری /680 میلادی بود (سطر دیگر نوشته) واقعۀ کربلا: سنه 61</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ضرب سکه اسلام</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">: <span style="mso-spacerun: yes"> </span>سنه 75هـ/694-695 م.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ایجاد کاغذ: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>بعد از هجرت سنه 120/738 ( 130/748 هم می شود خواند)</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">بنی امیه در اندلس: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ظهور دولت بنی امیّه در اندلس: سنه 139هـ/756-757م.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تشکیل دولت روس:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> سنه 422هـ/1031م.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">وفات پیر هرات: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تاریخ وفات خواجۀ انصار: فات = 481هـ/1088-1089م.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">وفات شیخ جام: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">تاریخ وفات شیخ احمد جام: احمد جامی قدس سره = 536هـ/1141-1142م.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">شیخ پنجاه و پنج سال بعد از خواجۀ انصار فوت نموده اند.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ولادت عبدالقادر گیلانی: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ولادت شیخ عبدالقادر: سنه <span style="mso-spacerun: yes">  </span>480هـ/1087-1088م ، وفات: سنه 561هـ/11065-1166م.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">دولت عثمانی: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ظهور دولت عثمانی: بعد از هجرت سنه 688هـ/1289م.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ایجاد توب:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> سنه 762</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">روضة الشهدا را مرحوم ملا حسین کاشفی رحمة الله علیه در سنه 847 به هرات تألیف نموده</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">وفات شاه سلطان حسین میرزا بایقرا، 11 ماه ذیحجّه به کنارِ آب بالامرغاب، در منزل باب اللهی بادغیس سنه 911</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ایجاد ساعت بغلی: 922</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">از بلاد روم: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">قونیه و آق شهر و قراحصار و علانیه و انگوریّه و قیصریّه و قسطنطنیه و روم و اسلامبول و سوری حصار[و]<span style="mso-spacerun: yes">  </span>کوتاهیه [و]<span style="mso-spacerun: yes">  </span>تنغورلغ [و]<span style="mso-spacerun: yes">  </span>التون تاش </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">در سلطانیه مزار قیدار پیغمبر است.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">جامع نور لامع بشکتاش که در اسلامبول می باشد، که روزهای جمعه سلطان روم و امنای دولت در آنجا نماز جمعه می نمایند.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">جلالقه و صفالیه ( ظاهراً سقالبه) و روس و آلان و ارمن و گرج، این طایفه ها همجوار ممالک روم می باشند. </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مدینۀ هرقل از شهرهای روم است. </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">داغستان در کوه البرز است.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">هزار چشمۀ بختیاری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">[علفچر مالداران]</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مردم مالدار پشت رود توابع قندهار در بهار به جهت علفچر در سرحدات چقچران و محالات تایمنی و در زمستان در محالات میمنه و سرپل و آقچه و شبرغان و بادغیس می باشند. </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نیره طو، بادام طو، قره قیطو، هفت طو، مقیطو، از مزرعه جات اول محال بادغیس می باشد. یاد داشت شد. مشرطو النگ هم دارد. </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">طایفۀ بلوچ شورابک قندهار</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">چاکی و شکی دو موضع است.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">طوی کان گل</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">طوی کان گل امیر تیمور در سمرقند مشهور است...</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">در صحرای کان گل که از صحاری سمرقند است، امیر تیمور طوی شاهانه نموده، عروسی اولاد خود را کرده، ، بعد ازآن عزم یورش سفر ختا و ختن و چین و ماچین کرده، حرکت نموده که در آن سفر در منزل اترار وفات کرد.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">آق سولات:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> از منازل ختای بوده که امیر تیمور از آنجا به اترار رفت و فوت نمود.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">قراکول:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> از توابع بخاراست، که پوست قره کلی از آنجا به ولایات می برند.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">قصبۀ<b> اندخود</b> هم پوست برّۀ قره کـُلّی دارد.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">طخارستان:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> مملکت بلخ و قصبات کنار آب آمویه را گویند. هیاطله هم طخارستا[نیا]ن را می گویند. هیاطله یعنی مردمان قوی جثه</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">خواجه خیران: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">زیارت حضرت شاه اولیا که در بلخ است، به قریۀ خواجه خیران بوده، که الحال مزار شریف می گویند. </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">غزنویان</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> مملوک سامانیان بودند که به پادشاهی رسیدند.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">شادیان: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">حصار شادیان و قلعۀ مارومور بلخ را تصرف کردند ( معلوم نیست کدام لشکر)</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">قرشی: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">قلعۀ قرشی بخارا آن طرف آب است و قلعۀ کرکی این طرف آب</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">لکزیۀ فراه: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">( تفصیلی نداده است).</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">فرغانه و مصر و شام: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مملکت فرغانه مصر و شام را گویند (؟). </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مدت خلافت بنی امیّه: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">خلفای بنی امیّه هزار ماه که نودویک سال باشد حکومت کردند. </span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">برخی عبارات:</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مرید خاندان، جناب پیرپیران غوث الاعظم جیلانی قدس سره چنین گفته اند</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">گر عمر بود قلم بیان خواهد کرد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">دفتری منقح ترتیب داد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نذر حضرت پیران پیرصاحب رحمة الله علیه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">طریقۀ نقشبندیه و سادات قادریه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">عمق بحرها:</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">عمق بحر محیط کبیر: 8531</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">عمر بحر محیط اطلس: 8341</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">محیط هند: 5664</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بحر منجمد شمالی: 3613</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">منجمد جنوبی: 4847 </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">صقلاب:</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> طایفه ییست از ترک، که در آخر بلاد مشرق و شمال می باشند، و از شدّت سرما، خانه ها را در زیر زمین ساخته سکونت دارند.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تاجگذاری، فوت و تعزیت ملوک نصارا</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">دولتهای نصارا که پادشاه آنها فوت می کند، بعد از شش ماه، بلکه یک سال که از لباس تعزیت بیرون می شوند، پادشاه جدید آنوقت تاجگذاری می کند.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مهر نائب السلطنۀ هند</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">صورت مهر ویسرای کشور هند که فرمانفرما می گویند:</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ناظم اعظم ممالک و جزایر کشور هندوستان تعلّقۀ اعلیحضرت ملکۀ انگلستان و یا پادشاه انگلستان</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">سرمای هزاره جات: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مردم هزارۀ راه کابل در سردی ملک خود گفته:</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ز عقرب تا به جوزا غرق برفیم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تموز و تیرماهی نیست مارا</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">برف بهاری: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">در سنه لوی ئیل چنان برف شد که یک ماه از بهار سنه ئیلان ئیل گذشت که درختها برگ نموده سبز شد.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">بصره و موصل </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">هردو در کنار شطّ بغداد است و بندر می باشد</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">دیار بکر</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> از عربستانست</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">کریزلی</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> از مردمان معتبر هوشیار دیار روم است</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">چهاریک کار و نجراو و صافی </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">مواضعات حاصلخیز خوش آب و هوای کابل است و غزنین</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">بندرها: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">بندر انزلی، بندر سویس، بندر عبّاس، بندر بوشهر</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">قراجنگل: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">قراجنگل که در هشت فرسخی زمین داور است.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">ماهی دشت تاسرپُل ذهاب: </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">از ماهی دشت کرمانشاهان تا پل ذهاب بیست و چهار فرسخ است و ذهاب قلعه دارد.</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">نهروان</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> در ده فرسخی بغداد است</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">پل خاص</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> در دوازده فرسخی بغداد بوده</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA">پشتۀ قبّۀ سیّار</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"> در ظاهر دمشق بوده</span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><b>تک بیتها و مصراعها</b></font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">منشی در انتخاب تکبیتها سلیقۀ خاصی داشته است. چون بسیاری از ابیات از شاعران ناموریست که دیوانهایشان چاپ شده است از نقل همه ابیات پرهیز شد و تنها چند بیتی به صورت نمونه نقل گردید. این نکته قابل یادآوریست که منشیان با سلیقه همیشه در جست و جوی ابیات دلنشین و زیبا بوده اند تا بتوانند با نقل آنها در مواضع متناسب و به اقتضای موضوع انشاء و نامه ها را هرچه زیبا تر و جذّابتر سازند.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">*</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">با اینهمه بی وفایی ای دوست</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بازآی که دوستی همانست</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">این خط به زمین نخواهد انداخت</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کز خدمت ماه آسمانست</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مهر از سر نامه برگرفتم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">گویی که سر گلابدانست</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نازم به خرابات که اهلش اهل است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">گر نیک نظر کنی بدش هم سهل است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">وجودی کو غنیمت می شمارد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نکویی با کسان نیکو وجودیست</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کسی محرم شه بجز شاه نیست</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ز احوال شه جز شه آگاه نیست</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">آهوی دشت معاصی چند روزی سردهید</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تا کجا خواهد رسید آخر شکار رحمتت</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">با دوستان مضایقه در جان و مال نیست</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نه مرداست آنکه دنیا دوست دارد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اگر دارد برای دوست دارد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مرد عاقل گه سخن گفتن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">دل خود هادی زبان دارد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تا حدیثی به دل نیندیشد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">برزبان آن حدیث نگذارد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مرد احمق گه سخن گفتن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">دل خود تابع زبان دارد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">هرچه خواهد بگوید و آنگاه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">دل برآن قول و گفته بگمارد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">که سعدی که گوی بلاغت ربود</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">در ایام سعدبن بوبکر بود</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">گفتا چه توان کرد که تدبیر چنین بود</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">گل به کابل باده در شیراز رنگین می شود</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">زلف در ایران کمر در هند پرچین می شود</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">لطف تو چون بیحد است، حاجت ما را برآر</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">چو یار برسر صلح است و عذر می خواهد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">توان گذشت ز جور رقیب در همه حال</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">توان شناخت بتکرار در شمایل مرد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">که تا کجاش رسیدست پایگاه علوم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ولی ز باطنش ایمن مباش و غرّه مشو</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">که خبث نفس نگردد به سالها معلوم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کار بسیار است در پیش قلم </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">لیک گشته قوت تحریر کم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">عمر رفت و هوای نفس نرفت</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سگ پیر شکاریی دارم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">در جنگ چو آهنیم و در صلح چو موم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">آنکه فکرش گره از کار جهان بگشاید</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">گو درین نکته بفرما نظری بهتر ازین</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اعتبار سخن عام چه خواهد بودن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">به خود گر دوستی داری به مردم دوستی کم کن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">به عیادتم قدم نه که ز بیخودی شوم به</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اگر مقدار گرد موکبش داند فلک سازد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سمندش را ز ماه چهاده زین نهالیچه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مدار مملکت، دارای دوران، آصف ثانی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">وجیه الملک اسمعیل بن محمود پالیچه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">وزیری کز برای مسندش زیبد که هرروزی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">فضای چرح دیوانگه شود خورشید قالیچه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بوی اخلاص و نفاق بی مزه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">هست ظاهر همچو عود و انگزه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">از دیدۀ زمانه روانست جوی جوی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ای دیدۀ زمانه بگو تا چه دیده ای</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">*</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">دم از ممالک خوبی چو آفتاب زدن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ترا سزد که غلامان ماهرو داری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">به سرکشی خود ای سرو جویبار مناز</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">که گر به او رسی از شرم سر فرودآری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">... که کیستی تو و با ما چه گفت و گو داری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">هرتار موی حافظ در در دست ترک شوخیست</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مشکل توان نشستن در این چنین دیاری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">طفیل هستی عشقند آدمی و پری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ارادتی بنما تا سعادتی ببری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">... ازاین معامله غافل مشو که حیف خوری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">هرجا که سری بود فرو رفت به خاک</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">هرجا که خری بود برآورد سری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">رسید دولت وصل و گذشت محنت هجر</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نهاد کشور دل باز رو به معموری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کرا رسد که کند عیب دامن پاکت</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اگر این شراب خام است اگر آن حریف پخته</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بهزاربار بهتر ز هزار پخته خامی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مرا تو عمر عزیزی و جان محترمی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">به هرچه بر سر من حکم می کنی حکمی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اگرچه خرقۀ من در گرو به میکده است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ز مال وقف نبینی به نام من درمی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">خوش باش و پند بشنو ازین پیر منحنی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">این مهر سپهر دین پناهی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">وی سایۀ رحمت الهی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ادب و شرم ترا خسرو مهرویان کرد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">آفرین بر تو که شایستۀ صد تحسینی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">هرحکم که از سر یقین است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">آرایش ملک و زیب دین است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مستانید ازو فزون از باج</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">باج گیری کنید بی تاراج</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تاجران منهیان اخبارند</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">وز بد و نیکتان خبر دارند</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">برخی مقولات</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">هوالعالم بحقایق الامور و دقایقها</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">هوالعالم بحقایق الامور</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">و لا تجعل یدک مغلولة الا عنقک و لا تبسطها کلّ البسط</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">العبد و ما فی یده کان لمولاه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpLast"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">یا ذی المجد و الجود و العلی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><u><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">پایان یادداشتها</font></span></u></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpFirst"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"></font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><font size="4"><b><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA">شرح برخی نامها و کلمات </span></b><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"></span></font></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="4"> </font></span></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اخته: مقطوع النسل، مردی که بیضه هایش را کشیده باشند</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اروسّیه: روسیه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ازواجی و مستغلات: دو اصطلاح مربوط به املاک و اراضی. زوج به حساب آبیاریست مثلاً بیست زوج آب و اراضی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">استار: سیر (ده استارکم یعنی ده سیرکم)</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اسلامبول: استانبول</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اشتهارات: فرمانهای<span style="mso-spacerun: yes">  </span>رسمی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اشتهارخط: ابلاغیه<span style="mso-spacerun: yes">  </span></font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">الوسی: مردمی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اود ئیل: سال گاو</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">اولجه و غنیمت: تاراج، مالی که از دشمن مغلوب ستانند</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ایت ئیل: سال سگ</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ایلات اویماقیۀ رعیت هرات: ایلها و اقوامی که متعلق به گروه قومی ایماق یا اویماق باشند</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ایلجاری: متفرقه، مردم از هر گروه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>ایل جمشیدی: از اقوام هرات</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ایل فیروزکوهی: از اقوام هرات</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بادکوبه: باکو</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بارس ئیل: سال پلنگ</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بازار مکاره: بازار موقتی و موسمی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">برات مواجب: سندی که به موجب آن مبلغ معیّنی پرداخت و دریافت می شود</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">برگد: بریگیدیر، سرتیپ</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بلدة الرّجال کابل: صفتی است برای شهر کابل یعنی شهر مردان و شهر دلیران</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بلوای عام: شورش سراسری، اغتشاش عمومی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بلوکات: شهرستانهای هرات. به حساب قدیم هرات نه بلوک و چهارده ولایت داشته است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بندرات: بندرها، بنادر</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">بولک: بلوک، بخش، شعبه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">پلتن: دسته (اصطلاح نظامی)</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">پهره داری: کشیک، گزمه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">پهلوان بازی: مسابقۀ کشتی گیری و پهلوانی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">پیچی ئیل: سال بوزینه (میمون)</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تارتق: پیشکش، هدیه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تخاقوی ئیل: سال مرغ</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تموز: اوج گرمای تابستان، ماه دهم سریانی برابر ژوئیه و اسد/مرداد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>تنخواه مواجب: حقوق و دستمزد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تنگوزئیل: سال خوک </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">توشقان ئیل: سال خرگوش</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">تیرماه: در هرات به معنای پاییز و خزان</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">جرنیل: جنرال، ژنرال</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">جریده: تنها و بدون همراه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">چلّۀ خورد: در تهران چلّه کوچک، دوران چهل روزه و به قولی (در عرف مالداران) بیست روزه که از دهم دلو/ بهمن آغاز می شود و هوا در مقایسه با چلّه کلان یا چلّه بزرگ گرمتر می شود. چلّه کلان یا چله بزرگ از اول جدی/دی تا دهم دلو/بهمن که هوا بسیار سرد است.</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">چهارده کروهی قندهار: تقریبا چهارده میلی قندهار، سه کروه برابر یک فرسنگ است. فاصله از قندهار، محل جنگ میوند </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">چهاونی: پادگان، محل اقامت سربازان</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">حدبخشی: تعیین مرز و سرحد و توافق جانبین بر سر آن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">حکیمجی: حکیم باشی، اصطلاح هندی است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">حوالی: حویلی، خانه، منزل، سرا. تلفظ این کلمه اکنون در کابل حـَولی است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">خاصه دار: اصطلاح نظامی، سپاه یا سپاهی ویژه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">خفیه، بطور: سرّی، پنهانی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">خوانین ملکی: بزرگان کشوری و غیر نظامی</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">راپت: تلفظ مردم کابل برای نام رابرت</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">رساله: واحد نظامی، سواره نظام</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">رقعۀ سرخط: برگۀ هویت که وجود و زنده بودن شخص را تصدیق می کرده است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">رنجید: رنجیت سنگ حاکم پنجاب</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">روغن چراغ: روغنی که در چراغ<span style="mso-spacerun: yes">  </span>به کار می رفته ست؛ مانند روغن منداب (زغیر)</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">روپیۀ پختۀ کابلی: پول و سکّه یی بوده در برابر روپیۀ قران</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ساخلو: سپاهی که برای حفظ قدرت و احتیاط مأمور اقامت در شهری یا محلی می شود. این اصطلاح در هرات اکنون به صورت سخلو (سیخلاو) به کار می رود که به عبارت گویش تهران به معنای کاشتن یا علاف ساختن است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سچقان ئیل: سال موش</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سرافسر کلان: فرمانده کُلّ</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سر پلتن: سردسته ( اصطلاح نظامی)</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سرشته شدن: تدارک دیدن<span style="mso-spacerun: yes">  </span>و تهیه نمودن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سرک: خیابان، جادّه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سرک پخته: جاده و خیابان بتون آرمه یا سنگ کاری شده و منظم و مقاوم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سرکار: دولت</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سقط شدن: مردن، از بین رفتن (برای حیوان به کار می رود)</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سلخ: آخر ماه. سلخ ربیع الاول یعنی روز آخر ماه ربیع الاول</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سنجان، سنجن صاحب: سنت جان</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">سوار رساله: اصطلاح نظامی، سواره نظام</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">شقاقلوس: درد پا، نقرس، بیماری امیر شیرعلی خان</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">شیرازۀ دورۀ هرات: حصار و برج و بارو و دروازه های هرات</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">شیشۀ شصت وششم: اصطلاح شیشه در عرف با عدد شش ارتباط دارد و آن روزهای معینی است پس از نوروز که اول آنها ششم نوروز است و پس از هر ده روز یک شیشه است؛ مثلاً شیشۀ ششم و شانزدهم و بیست و ششم و سی و ششم... به همین ترتیب تا شیشۀ شصت و ششم. که برابر هر شیشه امکان سرما و گاه سرمای سخت می رود. کلمۀ دیگر در هرات به همین معنی «غـُنـش» است و گویند شیشه های بعد از نوروزو نیز گویند این غنش بود یا غنش است، یعنی سرمای زودگذر پس از نوروز</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">شیلان: طعام، سفرۀ طعام</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ضرب: واحد شمارش توپ، مثلاً هشت ضرب توپ</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">طپانچه: تفنگچه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">عرض راه کابل: در راه کابل، در بین راه کابل. اکنون بیشتر می گویند در طول راه...</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">عرض نمودن : سان دیدن، رسم گذشت</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">عمل ده بجه روز: درست ساعت ده</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">عیال و تعلّقات و اسباب: خانواده و وسایل خانه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">غرّۀ ماه: اول ماه، مقابل سلخ که آخر ماه است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">غلبه نمودن: غالب شدن، به معنای اشغال و تصرف نمودن نیز آمده است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">فاتکین: پاتکین</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">فرستاب: گونه یی از تلفظ نام روسی پرستوف </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">قبله گاه: پدر</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">قراولخانه (نام جای که معنی هم دارد): مانند دیدبانی و دیدگاه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">قروت: کشک</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">قشون: سپاه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">قماروف: کوماروف</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">قوی ئیل: سال گوسفند</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">قیدخانه: محبس، بازداشتگاه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کافرقلعۀ کهسان: شهر مرزی که اکنون اسلام قلعه نام دارد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کروه: واحد مسافت، یک سوم فرسنگ</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کمان افسر: کماند آفیسر، افسر فرمانده</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کمپو: کمپوند؟ لشکر دوازده هزار نفری</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کمیدان: کمندانت، قوماندان</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کمیشن: کمیسیون، تصدی، نمایندگی، هیأت و انجمن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کمیشنر: گماشته، نماینده</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">کوتی: خانۀ ییلاقی </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">گل شدن: خاموش شدن،<span style="mso-spacerun: yes">  </span>شمع گل شد یعنی شمع خاموش شد</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">لات فرنگی: لات تلفظ کابل برای کلمۀ لُرد یا لارد انگلیسی است. دراینجا ظاهراً مراد لرد مکناتن است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">لشکر به سرِ کسی کشیدن: لشکر کشی بر ضد کسی یا مقامی کردن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">لک ( یک لک و دولک...): صدهزار</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">لوی ئیل: سال نهنگ</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مابین راه: در طول راه، میان راه</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ماروچاق بالامرغاب: مروجق یا مروچاق و ماریچاق، نزدیک مرغاب، از شهرهای مرزی شمال افغانستان. معنی مرو کوچک است</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مالدار: دامدار، فلّاح </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">محصوری شدن:<span style="mso-spacerun: yes">  </span>به محاصره درآمدن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مضافات: توابع، شهر و مضافات یعنی شهر و اطراف یا شهرستانهای آن</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">معۀ: مع، همراه، به اتفاق و معیت</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مقدّمه: جنگ</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مقدّمة الجیش: سرلشکر و طلایۀ لشکر</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">مقدّمۀ میوند: جنگ میوند در برابر نیروهای بریتانیا</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">میر: حاکم</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">میرهای چهار ولایت: حاکمهای چهار ولایت از توابع بلخ</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ناخوشی وبا: بیماری وبا و کلرا</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نائب: نائب الحکومه، نائب سالار، معاون، نماینده</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نظربند: تحت نظر، تحت تعقیب</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">نوکری: خدمت دولتی، مأموریّت</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ولد: فرزند</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">یاغی: شورشی، کسی که در برابر قانون و در برابر حکومت طغیان می کند</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ینرال: تلفظ روسی |ژنرال </font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">یونت ئیل: سال اسب</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">ئیلان ئیل: سال مار</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"></font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">پایان</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">شهراتاوا- نهم اپریل 2015 برابر بیستم حمل/فروردین 1394</font></span></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNoSpacingCxSpLast"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4">آصف فکرت</font></span></b></p><p><font size="4"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpFirst"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " dir="ltr"><font size="4"></font></span></p><p><font size="4"></font></p><p><font size="4"> </font></p><p><font size="4"></font></p><p><font size="4"> </font></p><p><font size="4"></font></p><p><font size="4"> </font></p>
پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت