موضوعات
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴
بازدید از این یادداشت : ۱٫۶۸۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpFirst"><b><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font color="#ff3399">مسدّس بر سخن استاد شاعران رودکی سمرقندی</font></span></b></p><p /><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span></span></p><p> </p><font color="#6600cc" size="5" face="times new roman,times,serif"><strong>نوروز و نوبهار</strong></font><p /><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"></span><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">نوروز و نوبـهــار و هــــوا نغــز و دلفـــریب</font></span></p><p align="right"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">روزی خوش است، گرچه دل ماست ناشکیب</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">ســــــــاقی بیا که علّت مارا تویی طبــــیــــب</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">مطرب بخوان دو بیتی از آن شـــــــاعر ادیب</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-tab-count: 1"><font size="4" face="times new roman,times,serif">          </font></span><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><span style="mso-tab-count: 1">          </span>آمد بهارِ خُرّم با رنگ و بوی طیب</font></font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><span style="mso-tab-count: 2">                   </span>با صد هزار زینت و آرایش عجیب</font></font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">گلــــــگشت بوســـتان دهدت یاد دوســـــتان</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">کاز جـــــام لاله گوید و از باده ارغــــــوان</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">نوشین روان رودکی استــــاد شـــاعــــران</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">آن یار مهــــــــــربانش و آن جوی مولیــان</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-tab-count: 2"><font size="4" face="times new roman,times,serif">                   </font></span><font size="4" face="times new roman,times,serif">شاید که مرد پیر بدینگه شود جوان</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">باد آورد شـــکوفه به مشـــکوی گاهگــــاه</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">ســر خم کند بنفشـــــه لـــب جوی گاهـگاه</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">از یاســـمین نســـــیم برد بوی گاهگــــــاه</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">چونانکه یــار شــــانه زند موی گاهــــگاه</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-tab-count: 2"><font size="4" face="times new roman,times,serif">                   </font></span><font size="4" face="times new roman,times,serif">خورشـــــید را ز ابر دمد روی گاهگاه</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><span style="mso-tab-count: 2">                   </span>چونان حصاریی که گذر دارد از رقیب</font></font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">دی بود و ســرد بود و طبیــعت نژند بود</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">بهــــمن نبود خوشــتر و بس با گزند بود</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">اســـفند دل بر آتش هجران ســـــــپند بود</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">بگذشت زانکه بخت بهــــاران بلنـــد بود</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-tab-count: 2"><font size="4" face="times new roman,times,serif">                   </font></span><font size="4" face="times new roman,times,serif">یکچند روزگار جهـــــــــان دردمند بود</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><span style="mso-tab-count: 2">                   </span>به شد که یافت بوی سمن را دوا طبیب</font></font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">تابـــد ز مهـــــر پرتو امّیـــــــد نو به نو</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">آرد پیـــــام دولــــت جـــاویـــد نو به نو</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">بادا نصــــیب پیرو جو</font><a name="_GoBack"></a><font size="4" face="times new roman,times,serif">ان عیـــد نو به نو</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">آیین باســــــــتانی جمشــــــــید نو به نو</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-tab-count: 2"><font size="4" face="times new roman,times,serif">                   </font></span><font size="4" face="times new roman,times,serif">باران مشـــــکبوی ببارید نو به نو</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><span style="mso-tab-count: 2">                   </span>وز برگ برکشید یکی حلّۀ قصیب</font></font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">اکنون گشــــود عقدۀ دل بلبل صبــــور</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">زان پس که دیر ماند ز دیدار گل بدور</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">گاهی ز درد نالد و گه خواند از سرور</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">شوری فکنده در چمن اندر مقام شور</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-tab-count: 2"><font size="4" face="times new roman,times,serif">                   </font></span><font size="4" face="times new roman,times,serif">لاله میــــان کشــت بخندد همی ز دور</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><span style="mso-tab-count: 2">                   </span>چون پنجۀ عروس به حنّا شده خضیب</font></font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">خواهی بدانش جشنش و خواهی بخوانش عید</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">نوروز را زمیــــــن و زمان می دهــــد نوید</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">از ارغوان و سنبل و شمشـــــاد و شـــــنبلید</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">نـــــوروز راســـــت پرچم آزادی و امیـــــد</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-tab-count: 2"><font size="4" face="times new roman,times,serif">                   </font></span><font size="4" face="times new roman,times,serif">بلبل همی بخواند بر شــــــاخســــار بید</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">سار ازدرخت سرو مراورا شده<span style="mso-spacerun: yes">  </span>مجیب</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">بریاد گلبنــــی کشــــدم دل ســـوی چـمــن</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">گویم اگرچه از ســمن و نـاز و نســـتــرن</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">یادش بخیر آن گل خوشبـوی خوش سخن</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">هرنغمـــۀ خوشی دهـــدم یاد ازآن دهـــن</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-tab-count: 2"><font size="4" face="times new roman,times,serif">                   </font></span><font size="4" face="times new roman,times,serif">صلصل به سروبن بر با نغمۀ کهن</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><span style="mso-tab-count: 2">                   </span>بلبل به شاخ گل بر با لحنک غریب</font></font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">آزاد زی چـــــو گیــتیــــت آزادوار زاد</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">غـــم را به باد ده که غـمت میدهد به باد</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">بیچاره آن که نقد بهـــــاران ز کف نهاد</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">از رودکی شـــنو که مقامش بهشـت باد</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><span style="mso-tab-count: 2"><font size="4" face="times new roman,times,serif">                   </font></span><font size="4" face="times new roman,times,serif">اکنون خورید باده و اکنون زیید شـــاد</font></span></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="times new roman,times,serif">کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیــب</font></span></p><p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"><font size="4" face="Times New Roman"></font></span></p><p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: " lang="FA"></span><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"><font color="#330099" size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>شهر اتاوا، پایان اسفند/حوت 1392</strong></font></span></p><p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir="rtl" class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="FONT-FAMILY: " lang="FA"></span><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><font size="3"><strong><font color="#330099"><font face="times new roman,times,serif"> </font><font face="times new roman,times,serif">آصف فکرت</font></font></strong></font></p><p />
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

پورتوس
۳ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۹
با درود و شادباش نوروز، استاد گرامی می خواستم از شما بپرسم که واژه ارغند در هرات علاوه بر پژول بزرگ به معنی خشم آلود هم به کار می رود


با سلام و عرض تبریک نوروز باستانی. تا جایی که بنده شنیده است به معنای خشم آلود در زبان گفتار به کار نمی رود. ارغند پژول یا با تلفظ هراتی بجول بزرگ و خوش هیأتی بود و با آنکه بجولباز نبودیم خیلی زود ارغند را از میان دیگر بجولها تشخیص می دادیم ولی گفتنی است که ارغند در ترکیب برخی از نامها هنوز در خراسان هست، مانند ارغندی که محلی است در غرب کابل و ارغنداب که شهرستانی است در قندهار و ارغنداب نیز رودیست در قندهار. بااحترام
ظاهر بامداد
۳ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۵:۱۷
استاد محترم فکرت سلام و ارادتم را بپذیرید
هر دو شعر را خواندم بواقعی عالی و دلنشین است کیف کردم و لذت بردم.
صحت و سلامتی و موفقیت های هر چه بیشتر شما را آرزو میکنم.
با عرض حرمت
ظاهر بامداد

از لطف عالی متشکرم. با احترام
۱ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۹
سلام استاد محترم. خواندم و لذت بردم. با اجازه شما یک غزل بهاری از شما با مطلع«امد بهار و از تو نیامد خبر هنوز» را همراه با کلیپی با صدای ناشناس که این غزل را خوانده است منتشر کردم.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921228000183

از لطف عالی متشکرم ولی قابل عرض است که «امد بهار و از تو نیامد خبر هنوز» را بنده نیم فرن پیش و در نوجوانی گفته بودم. با احترام