موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات دي ۱۳۸۹
برگهای نویافته از دفتری زرین نام و مشخصات کتاب، چنانکه در پشت جلد آمده است:تاریخ هرات (دستنوشتی نو یافته)، به احتمال از شیخ عبدالرّحمن فامی هروی (472-546هـ. ق)، نسخه برگردان به قطع اصل ِ نسخۀ خطّی کتابخانۀ شخصی ِدکتر محمد حسن میرحسینی، کتابت: سدۀ هفتم هجری، با مقدّمۀ محمد حسن میرحسینی- محمد رضا ابویی مهریزی، با پیش گفتار ایرج افشارتهران – مرکز پژوهشی میراث مکتوب –...
شنبه ۱۱ دي ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۱۷