موضوعات
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴
بازدید از این یادداشت : ۱٫۳۰۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<p align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 115%"><font color="#0000cc">یادداشتهای تاریخی منشی محمد عظیم-</font>3</span></font></font></p><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><u><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">ادامۀ یادداشتهای منشی محمد عظیم که، از سوی مصحّح، به ترتیب توالی سالها تنظیم شده است. عناوین و سالهای میلادی نیز از طرف مصحح افزوده شده است:</font></span></u><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">نادرشاه افشار در هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">( 1134هـ/1721-1722م): <span style="mso-spacerun: yes"> </span>به تاریخ سنه 1134 هرات را نادرشاه افشار گرفت و شصت هزارخانوار از هرات کوچانیده به سمت اسفزار و فراه فرستاد.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">نادرشاه و سفارش سجع مهر:</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> نادرشاه در ایام اوّل نوکری خود که به بازار مشهد آمده بود، به حکّاک گفت: مهر از برای من بکـَن! گفت: چه قسم باشد؟ گفت: سه سورۀ قرآن درآن باشد واسم خود من و طایفۀ من و خُسُرم. حکّاک کـَند:</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"></span></font><font size="4"> </font></font></p><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">یا ایهاالمزمّل، قل اوحی، تبــــارک</span></font></font></p><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"></span></font><font size="4"> </font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">نادرقلیِّ افـــشار، داماد میر مبارک</font></span></font></p><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"></span><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">جلوس نادرشاه</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> ( 1148هـ/1735-1736م )<b>: </b>جلوس نادرشاه به سلطنت در سنه 1148به صحرای مغان، در راه مازندران نزدیک به قلعۀ اولاد، که در شهنامه ذکر شده. نادرشاه را غلام تایمنی به گلوله زده، در میان جنگل.</span></font></font></p><p /><p /><p /><p><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"></span></font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">قتل نادرشاه</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(<b>1160</b>هـ<b>/</b>1747م)</span><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">: </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">در سنه 1160<span style="mso-spacerun: yes"> </span>نادرشاه در منزل فتح آباد خبوشان مقتول شد.</span></font></font></p><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وفات احمدشاه دُرانی</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1185هـ/ 1771-1772م): بعد از نادرشاه، احمدشاه افغان پادشاه افغانستان و بعضی از هندوستان گردیده، در سنه 1185 وفات نمود. بیست و پنج سال پادشاهی کرد.</span></font></font></p><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">(در جای دیگر): بعد از احمدشاه تیمور شاه، پسر ِآن، پادشاه افغانستان و بعضی از هندوستان شد. مدت چهل و هفت سال پادشاهی کرد. در سنه 1232ماه شعبان، وفات نمود. ( وفات تیمورشاه در سنه 1207هـ/ 1793 رخ داده است که درین صورت مدّت سلطنت او 22 سال می شود)</font></font></span></p><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وفات کریم خان زند</span></b><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>)</span><span dir="rtl"></span><b><span style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><span dir="rtl"></span> </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">1193هـ/1779م): وفات کریم خان زند، که عشیره ییست از عشایر طایفۀ کُرد (زند از عشایر لـُر است)، و آن طایفه در ملایر مقام و به شبانی اقدام داشتند. تا اینکه به سلطنت رسیدند، در سنه 1193. مدت چهل و سه سال خود او و اولاد و بنی اعمام او در ایران سلطنت نمودند. </span></font></font></p><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">جلوس آغامحمدخان </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1198هـ/1783-1784م): سلطنت آغامحمدخان اَخته در سنه 1198، مدّت سلطنت: سیزده سال، قتل آغامحمدخان: سنه 1211 ( جای دیگر: ) قتل آغامحمد خان اخته در ایام محاصره شهر شیش (شیشه یا شوشا) به دست چاکران خودش: سنه 1211/1797.</span></font></font></p><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">(جای دیگر): سلطنت آغامحمد خان قاجار، که مشهور به اَخته بود، که نادرشاه نموده بود [یعنی نادرشاه او را مقطوع النّسل ساخته بود] (<b>1198</b>). <b></b></font></font></span></p><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">جلوس فتحعلیشاه قاجار</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1211هـ/1797م): </span></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">جلوس فتحعلی شاه برادرزادۀ آغامحمدخان در سنه 1211، وفات به اصفهان در سنه 1250هـ/1834م ، ایّام سلطنت 39 سال</font></span></font></p><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">(جای دیگر) : <span style="mso-spacerun: yes"> </span>سلطنت فتحعلی شاه برادرزادۀ آغامحمد خان در ایران: سنه 1211هـ/1797م</font></span><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">شهادت صوفی اسلام </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1222هـ/1807-1808م): شهادت صوفی اسلام در سنه 1222 در عهد حکمرانی شهزاده حاجی فیروزالدین در قریۀ شکیبان به مقدّمۀ نواب حسینعلی میرزا قاجار والی خراسان.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وزیرفتح خان در هرات </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1232هـ/1816-1817م): در سنه 1232 وزیرفتح خان بارکزایی محمدزایی هرات را از نزد شهزاده حاجی [فیروزالدّین] گرفت.</span></font><font size="4"> </font></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">(جای دیگر): وزیرفتح خان بارکزایی محمدزائی در سنه 1232 هرات را از شهزاده حاجی فیروزالدّین سدوزائی به حیله و تدبیرگرفت و در سنه مذکور با حسینعلی میرزا، شهزادۀ قاجار در دغارو و کافرقلعه مقدّمه نمودند، و طرفین را شکست واقع شد. سوار هزارۀ هرات که به همراه اردوی وزیر مذکور بودند، بعد از شکست طرفین، آنچه توانستند از هردو اردو اولجه و غنیمت گرفته، به شهر هرات داخل نشده، راه به راه، به قلعه نو بادغیس به جای خود رفتند و صاحب اولجه و استعداد شدند.</font></font></span></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">(جای دیگر): مقدّمه نمودن وزیر فتح خان با شاهزاده حسینعلی میرزا والی خراسان، در موضع کافرقلعۀ کهسان سنه 1232</font></span><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">کوری و قتل وزیر فتح خان </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1232هـ/1816-1817م): کورکردن و بعد از چندماه کشتن وزیر فتح خان را شاه کامران ولد شاه محمود افغان در عرض راه کابل: سنه 1232</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>(جای دیگر در مورد وزیر فتح خان): و در 27 ذیقعده سنه 1232/ 10 اکتبر 1817 وزیر فتح خان هرات را از نزد شاهزاده حاجی فیروزالدین به تدبیر گرفت و بعدها به همان خانۀ ارگ که شاهزادۀ حاجی مذکور محبوس شده بود، شاه کامران پسر شاه محمود وزیر مذکور را کور و مقیّد نمود، تا اینکه شاه کامران ارادۀ رفتن کابل را نموده، وزیر فتح خان را به همراه خود برد و در بین راه خوانین جماعت مردم درّانی را فرمود که او را کشتند. </font></span></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">شکست حسینعلی میرزا </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1232هـ/1816-1817م): شکست حسینعلی میرزا در ماروچاق بالامرغاب 1232</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">فرار شاه محمود ازکابل </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1234هـ/1818-1819م): فرار نمودن شهزاده محمود از کابل و آمدن در هرات: 1234</span></font><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><span style="mso-list: Ignore">-<span> </span></span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">استقلال شاهزاده محمود و حاجی فیروزالدین به هرات</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"></span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">(جای دیگر) [ورود شاه محمود به هرات:] ورود شاه محمود بعد از شکست خوردن کابل به هرات به ماه رمضان سنه 1234=ژوئن 1819</font></span><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">فوت رنجیت سنگ</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1234هـ /1818-1819م): تاریخ فوت رنجید (کذا) هندوستان «زاغ کور» است، چونکه واحد العین و سیاه بوده، سنه 1234 می شود.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">شورش مصطفی خان زوری</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1234هـ/1818-1819م): شورش مصطفی خان زوری و کشتن اورا شاه کامران.</span></font><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">محاصرۀ هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1237هـ/1822م): مقتول شدن امیر قلیچ خان تیموری<span style="mso-spacerun: yes"> </span>و ابراهیم خان جمشیدی در محاصرۀ هرات، غرّۀ ماه رمضان سنه 1<b>237/22 مه 1822</b> (جای دیگر به تکرار ولی با اندکی تفاوت آمده است: ) کشته شدن امیر قلیچ خان تیموری و ابراهیم خان جمشیدی به دور هرات که خود آنها هرات را محاصره کرده بودند، سنه .237.</span></font></font></p><p /><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">آمدن شاه محمود به هرات با کمک فتحعلیشاه قاجار</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1241هـ/1825-1826م): آمدن شاه محمود، دفعۀ ثانی به هرات، به استمداد نمودن فتحعلی شاه پادشاه ایران که شاه محمود به ایران رفته بود، سنه 1241.</span></font></font></p><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">حسنعلی میرزا در ارگ هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1241هـ/ 1826م): ورود شاهزاده حسنعلی میرزا به ارگ هرات به جهت ملاقات شاه کامران، جریده، در روز عید اضحی سنه 1241=16 ژوئیه 1826</span></font><font size="4"> </font></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">(جای دیگر): ملاقات شهزاده حسینعلی میرزای قاجار با شاهزاده کامران افغان به ارگ هرات در سنه 1241 روز عید قربان=16ژوئیه 1826. </font></font></span></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">روسها در تبریز </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1243هـ/1827-1828م)<b>: </b>غلبه نمودن طایفۀ اروسیّه در عصر فتحعلیشاه و گرفتن تبریز را در سنه1243 .<b></b></span></font><font size="4"> </font></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">(جای دیگر): غلبه نمودن طایفۀ اروسیّه در عصر فتحعلی شاه قاجار در مملکت آذربایجان و بودن در اصل شهر تبریز سنه 1243 و بعدها فتحعلی شاه کرورها وجه نقد مخارج لشکرکشی اروسیّه را از خزانۀ خود داده، و طایفۀ اروس تبریز را واگذار شده به مملکت خود رفتند.</font></font></span></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وبا در هرات </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">( 1244هـ/1828م)<b>: </b>وبای شدید به هرات، در فصل تابستان و تیرماه سنه 1244 ( همین سطر با عین عبارات در جای دیگر نیز تکرار شده است )</span></font><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وفات شاه محمود</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1245هـ/1829م): وفات شاه محمود پسر تیمورشاه افغان به هرات در سنه 1245.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">(جای دیگر): فوت نمودن شاه محمود به هرات در سلخ ربیع الاول سنه 1245=اکتوبر 1829.</font></span><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وفات فتحعلی شاه قاجار </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1250هـ/1835م): وفات فتحعلی شاه در اصفهان: سنه 1250.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">جلوس محمدشاه قاجار و وفات او </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1250هـ/1835م): جلوس محمدشاه، نوادۀ فتحعلی شاه،پسر عباس میرزای ولیعهد: سنه 1250 ( این عبارت در جای دیگر نیز آمده است)، وفات در شمیران طهران: 6 شوّال 1264 =5 فوریه 1848، مدّت سلطنت: 14 سال.</span></font><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">قتل شاه شجاع (</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">1252هـ/1836-1837م): تاریخ قتل شاه شجاع ولد تیمورشاه در کابل که به نظم آورده اند:</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">هاتفم گفت: آه و ناله برآر</font></span></font></p><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>شمع دولت به صبحدم گل شد</font></span><font size="4"> </font></font></p><p align="right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">(1350)<span style="mso-spacerun: yes"> </span>آه و ناله منها، که نودوهشت می شود، الباقی سنه 1252</font></font></span></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">قتل لات فرنگی: </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">و نیز در قتل لات فرنگی افسر کلّ لشکر مقرری دولت انگلیس، که در سابق غلبه به دارالملک کابل نموده بودند، و مردم بلدة الرّجال کابل همّت و غیرت نموده، به توفیق خدا و برکت حضرت خیرالورا (ص) ملک اسلام را از تصرّف کفر انتزاع نمودند و بلوای عام برسر قشون کفر و ظلام نمودند، و لات فرنگی را با باقی افسران و صاحب منصبان آنها کشتند، که احدی ازآن لشکر کلّی آنها از کابل زنده خلاص نشد. </span></font><font size="4"> </font></font></p><p /><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">به نظم درآورده اند:</font></font></span></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4" face="Arial"></font></span></p><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">دف خروشید و گفت این تاریخ:<span style="mso-spacerun: yes"> </span>خوک لندن هلاک کابل شد</font></span><font size="4"> </font></font></p><p /><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">یعنی به همین تاریخی که شاه شجاع را به کابل کشتند، لات فرنگی را هم کشتند. </font></font></span></p><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">محاصرۀ هرات </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1253هـ/1837-1838): محمدشاه قاجار هرات را با یکصد وبیست هزار لشکر خود محاصره نمود. مدت یک سال ایّام محاصره طول کشیده، در ماه جمادی الثّانی سنه <span style="mso-spacerun: yes"> </span>1254= اوت 1838 مراجعت نمود.</span></font><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">پوتنجر در هرات </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1253هـ/1837م): بودن پوتنجر صاحب انگلیس به شهر هرات، در ایّام محاصره نمودن محمدشاه قاجار هرات را. [ پوتنجر ] به طور خفیه به هرات بود. در 1253 و بعد از رفتن محمدشاه از دور هرات استدرصاحب انگلیس و حکیم صاحب معۀ خزانۀ خود به شهر هرات آمدند و به چهارباغ میانۀ شهر، وزیریارمحمدخان و شاه کامران، آنها را جا دادند، که مدّت چهارسال به هرات بودند و خزانۀ خود را به آبادی و تعمیرات هرات خرج کردند. و بعدها که لشکر انگلیس را، که به کابل آمده بود، همراه شاه شجاع سدوزائی، مردم کابل بلوا نموده، قتل نمودند، وزیریارمحمد خان فرنگی را از هرات بیرون کرده جواب داد، در سنه 1258هـ/ 1842م.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">کشته شدن استدر(استودارت) در بخارا: </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>استدرصاحب انگلیس را که وزیر یارمحمد خان از هرات بیرون نموده بود، و او به بخارا رفته بود، پادشاه بخارا اورا کشته بود. فقط. </span></font><font size="4"> </font></font></p><p /><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">محاصره محمدشاه قاجار هرات را</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1253-1254هـ/ 1837-1838م): ورود محمدشاه پادشاه ایران به دور هرات با یک لک و بیست هزار قشون و وزرای چهار دولت که به همراه پادشاه مذکوربه اردو بودند، و مدّت یازده ماه هرات را محاصره داشت، در سنه 1253؛ و در پنجاه و چهار، بدون [رسیدن به ] مقصد، مراجعت نمودن به ایران.</span></font><font size="4"> </font></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">(جای دیگر): آ</font></span><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">مدن محمدشاه به هرات و بازگشت او<b> </b>(1254هـ/1838م) </font></span></font></p><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">بخت شاه کامران محمود[و] دولت یاورش</font></span><font size="4"> </font></font></p><p align="right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">بود کز تیغ وزیر او محمدشاه رفت</font></font></span></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">پندق یأجوجش از سدّ سکندر گشت مات</font></span><font size="4"> </font></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">(شاید بیدق باشد که به معنای پیاده است)</font></font></span></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">فیل و اسبش هرطرف بنهاد رخ بیراه رفت</font></span><font size="4"> </font></font></p><p align="right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">سال </font></font></span><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">آمد رفتن شاهنشه ایران خرد</font></font></span></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">گفت: چون کوه گران آمد، سبک چون کاه رفت</font></span><font size="4"> </font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">قطع دولت اولاد احمد</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1258هـ/ 1842م): در سنه یکهزار و دوصد و پنجاه و هشت دولت اولاد احمد قطع گشت، که شاه کامران را وزیر یارمحمدخان گرفته کشت.: 1258 ، وزیر یارمحمد خان شاه کامران را گرفت و خود حکمران هرات شد. نُه سال مستقلّاً حکومت کرد، و در سفر لاش و جوین به اجل طبیعی فوت نمود. بعد از وزیریارمحمد خان پسرش سردار سیدمحمد خان چهارسال حکومت کرد و دو سال هم وزیر عیسی خان بردرانی و شهزاده محمد یوسف حکومت هرات را نمودند.</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"></span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وفات کامران </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1259هـ/ مه 1843): فوت نمودن شاه کامران در قیدخانۀ کوهسان در عهد وزیر یارمحمد خان در ماه ربیع الثّانی 1259.</span></font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">فرار سالار و شورش مشهد</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1263هـ/ 1847م): فرار نمودن سالار، پسر آصف الدوله خالوی محمدشاه، از عرض راه طهران و ورود به ارض اقدس و بلوا نمودن رعایای ارض موصوف به جهت بی حسابی سرباز طایفۀ ترک که با شاهزاده حمزه میرزا ساخلوی خراسان بودند، به سرکردگی رجب بهادر مروی مردم رعیتی شورش و بلوا نمودند، سنه 1263. مدت دوسال طول کشید.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وفات محمدشاه قاجار</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1264هـ/1848م): وفات محمدشاه قاجار 6 شوال سنه 1264/ 5 سپتامبر 1848 در شمیران طهران.</span></font><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">جلوس ناصرالدین شاه</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1264هـ/1848م): جلوس ناصرالدّین شاه ولد محمدشاه، در هیجده سالگی در سنه 1264، وفات، به شهادت، به مزار شاهزاده عبدالعظیم، خارج شهر طهران، به روز جمعه در سر نماز، به دست رضا نام طایفۀ بابی کرمانی، به گلولۀ طپانچه، 17 شهر ذیقعده سنه 1313/ 30 آوریل 1896(در نسخه: سنه 1331) سال پیچی ئیل، ایام سلطنت: چهل و نُه سال، مدت عمر:<span style="mso-spacerun: yes"> </span>شصت و هفت سال. جلوس هم در ماه ذیقعده بوده و شهادت هم در ماه ذیقعده. مولود در ماه صفر سنه 1247/ ژوئیه 1831. </span></font></font></p><p /><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 36pt" dir="rtl" align="right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">طایفۀ بابی دو نوبت ناصرالدین شاه را به گلوله زدند: دفعۀ اول در شمیران، 28 شوال سنه 1268 / 15 اوت 1852 که چهار سال از سلطنت او گذشته بود. دفعۀ ثانی که شهید شد. </font></font></span></p><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">قتل متولی باشی</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">( 1264هـ/1848م): مقتول شدن میرزا عبدالله متولّی باشی مشهد مقدّس و شورش مردم در 25 رمضان سنه 1264/25 اوت 1848.</span></font></font></p><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وفات یارمحمدخان </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1267هـ/1851م): وفات وزیریارمحمّد خان 11 شعبان/ 11ژوئن <span style="mso-spacerun: yes"> </span>بعد از مراجعت سفر لاش و جوین در منزل میراله (ظاهراً این نام در اصل میرعلی بوده است که به مرور زمان به میر اَلَـَه معروف شده است).</span></font></font></p><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">تولّد مظفّرالدین شاه </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1269هـ/1853م): تولّد مظفّرالدین شاه دوشنبه 14 ماه جمادی الثانی/25 مارس 1853. 14 ایام سنبله (کذا، ولی مارس برابر با حوت و حمل می شود) سنه 1269.</span></font><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">اردوی شکست خوردۀ مرو </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1270هـ/1853-1854م): </span></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">آمدن اردوی شکست خوردۀ مرو از قاجار (ظاهراً اردوی شکست خوردۀ قاجار از مرو) که از جانب دولت ایران در مرو ساخلو بودند، دهم شهر شعبان در عهد حکومت سردار سید محمد خان بن وزیر یارمحمد خان الکوزائی، سنه 1270.</font></span><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">محاصرۀ هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1271هـ/1855م): حسام السّلطنه در آخر سنه 1271 هزارو دوصد و هفتاد و یک هرات را محاصره نمود و بعد از نُه ماه گرفت؛ نُه ماه دیگر هم در هرات بود. بعدها هرات را به سردار سلطان احمدخان داد، به حکم ناصرالدّین شاه. </span></font></font></p><p /><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">(جای دیگر): حسام السلطنه شاهزادۀ قاجار که والی خراسان بود، و به امر ناصرالدین شاه پادشاه ایران در عهد حکومت شهزاده محمد یوسف سدوزایی و وزیر عیسی خان بردرانی را که وزیر خود نموده بود شهزاده محمد یوسف، و حاکم هرات شده بودند ( حاصل عبارت: در عهد حکومت شهزاده محمد یوسف و وزیرش عیسی خان بردرانی که به اشتراک در هرات حکومت می کردند)، حسام السلطنه لشکر به هرات کشیده و مدّت نُه ماه هرات را محاصره نموده، و بالاخره از سبب عُسرت و تنگی محاصره، عیسی خان مذکور ملتجی به دولت ایران شده، از شهر به اردو به سلام حسام السلطنه رفته شهر را اردوی قاجار تصرف شدند، در سنه 1273، و مدت نه ماه حسام السلطنه به ارگ هرات نشسته بود. شهر و مضافات را تصرف داشتند، تا اینکه دولت انگلیس بندر بوشهر [را] که از مضافات ایران بود، گرفته پادشاه را طالب مصالحه نمودند، که هرات را به سردار سلطان احمد خان بارکزائی محمدزائی افغان واگذار شده و پادشاه ایران در سال دوازده هزار تومان مواجب به سلطان احمد خان مذکور می داد. اول حکومت سردار مذکور در سال 1274 بود و بعدها که هرات را دولت ایران به مردم افغان واگذار شد، دولت انگلیس هم بندر بوشهر را واگذار شده، عهد نمودند1273.</font></span><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">شهزاده رضا در هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1272هـ/1865م): گرفتن شهزاده محمد رضای سدوزائی برادر شهزاده محمد یوسف هرات را از نزد سردار سیدمحمد خان پسر وزیر یارمحمد خان الکوزائی به دستیاری عباس خان و وزیر عیسی خان هراتی و یوسفخان سرتیپ هزاره 24 ذیحجه 1272/26اوت 1856.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><span style="mso-list: Ignore">-<span> </span></span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">میرزا نجف خان هراتی که در مشهد بود، و از طرف والی خراسان، خلعت به جهت شهزاده محمد یوسف سدوزائی آورده بود، و بعد ها سامخان ایلخانی و میرزا نجف خان مخالفت با شهزاده محمد یوسف نمود و ایلخانی به همراه میرزای مذکور رفاقت نکرد، بلکه شهزاده محمد یوسف را خبرداد. </span></font><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">قتل عیسی خان بردرانی</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (6ربیع الثانی1273/4دسامبر 1856): مقتول شدن وزیر عیسی خان بردرانی در اردوی حسام السلطنه در میدان توپخانه، بعد از سپردن شهر را به حسام السلطنه، به دست توپچیها که اورا به بهانۀ عرض نمودن غافل کرده به طپانچه زدند، روز جمعه 6 ربیع الثّانی سنه 1273 </span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">مراجعت حسام السلطنه </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1273هـ/1857م): مراجعت حسام السلطنه از هرات: اوایل ذیحجّۀ 1273/ژوئیه 1857.</span></font><font size="4"> </font></font></p><p /><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">قتل سید محمدخان</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1273هـ/1856م): مقتول نمودن سردار سید محمد خان را به حکم شهزاده محمد یوسف سدوزائی در شهر محرم سنه 1273/سپتامبر 1856.</span></font></font></p><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">حکمرانی سلطان احمدخان</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1274هـ/1857-1858م): حکمرانی سردار سلطان احمدخان محمدزائی کابلی به هرات، به فرمودۀ ناصرالدین شاه پادشاه ایران در سنه 1274.</span></font><font size="4"> </font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">رفتن سلطان احمدخان به تهران </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1276هـ/1860م): رفتن سردار سلطان احمدخان بارکزائی محمدزائی به طهران، در ایّام حکومت خود در شهر رجب المرجب، ورود به طهران در شهر رمضان(مارس یا آوریل) 1276، رفتن تا طهران دوماه، آمدن از طهران دوماه، توقّف طهران دوماه، جمله مدّت شش ماه شد. وزیرمختاردولت انگلیس مقیمۀ طهران درآن زمان طامسن صاحب بود( چنانکه از شرح سفرهای مرحوم منشی، سفر دوم، <span style="mso-spacerun: yes"> </span>معلوم می شود، منشی و پدرش منشی باشی محمد اسمعیل نیز در این سفر همراه سلطان احمدخان بوده اند).</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">محاصرۀ دوست محمد خان هرات را</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1279هـ/1863م): آمدن بندگان امیر دوستمحمد خان پادشاه کابلستان بدور هرات، یوم پنجشنبه 25 ماه محرّم الحرام1279/16 مارس 1863، و یازده ماه هرات را محاصره داشت، که سردار سلطان احمدخان حاکم هرات بود، و در شب عید قربان / 5 مارس در وقت چاشت روز یورش آورده هرات را گرفته تاراج شد، در سنه<span style="mso-spacerun: yes"> </span>1280/1864 .</span></font><font size="4"> </font></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">(جای دیگر) در 1279 بندگان امیر دوستمحمد خان محمدزائی، پادشاه کابل، عمو و پدرزن سردار سلطان احمد خان، از کابل و قندهار، لشکر به هرات کشیده، در ماه صفرالمظفر به دور هرات آمده، و بعد از ده ماه مدّت محاصره، در ماه ذیحجّه شب عید اضحی، در وقت چاشتگاه سنه مذکور، به غلبه هرات را گرفت و تاراج نمودند، و [امیر دوست محمدخان] <span style="mso-spacerun: yes"> </span>بعد از سیزده یوم فوت نمود. و سردار سلطان احمدخان مذکور هم در ایّام محاصره، از غم بسیار و خرج بی شمار که در ایّام محاصره نموده بود، به مرض استسقا فوت کرد، که هرات را از نزد شهنوازخان، پسرِ آن، امیردوست محمد خان گرفت. </font></font></span></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">و چونکه فراه که در عهد وزیر یارمحمد خان از علاقۀ هرات بود و در وقت حکومت سردار سید محمد خان، پسر وزیر یار محمد خان، سرداران قندهار که از طرف امیر دوست محمدخان حکومت قندهار را می نمودند، فراه را گرفته بودند، و امیر دوست محمد خان سیف الدولۀ وکیل که پسر امیر صاحب موصوف بود و والدۀ او هزاره بود، به [حکومت ] فراه [فرستاد] تا زمان حکومت سردار سلطان احمدخان به هرات، او به فراه حکومت می نمود، که با اهل و عیال در آنجا بود. و سردار سلطان احمد خان بعد از آمدن از طهران که در وقت حکومت خود به سلام پادشاه ایران، ناصرالدین شاه، رفته و به هرات که آمد، لشکر به فراه کشیده و فراه را تصرّف نمود. امیر صاحب موصوف هم در مقام تلافی برآمده، هرات را گرفت که از آن تاریخ الی حال به هرات لشکر کابل نشسته می باشد و هرات به تصرف پادشاه کابل است. </font></span></font></p><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"></span><font size="4"> </font></font><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">سجع مهر</font></font></span></b></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">سجع مهر امیر دوست محمد خان:</font></span><font size="4"> </font></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">مهر کلکی آن:<span style="mso-spacerun: yes"> </span>یا امیر کلّ امیر</font></font></span></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">مهر ثبتی آن: </font></span><font size="4"> </font></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">امیر دوست محمد که مقبل ازلیست</font></font></span></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="4">نام مملکتش از نظام شیر علیست</font></span><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وفات سلطان احمدخان </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1279هـ/1863م): فوت شدن سردار سلطان احمدخان در ایام (کذا) که هرات در محاصره بود، در شب دوشنبه 17شوّال سنه1279 /7 آوریل <span style="mso-spacerun: yes"> </span>1863.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">حکمرانی یعقوب خان در هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1280هـ/1863م): حکمرانی سردار محمد یعقوبخان بن امیر شیرعلی خان بن امیر دوست محمدخان به هرات، سنه 1280 هـ /1863م</span></font><font size="4"> </font></font></p><p /><p class="MsoNoSpacingCxSpMiddle" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 1em 0px; LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">سردار یعقوب خان در مشهد</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1284هـ/1867م): رفتن سردار محمد یعقوب خان از هرات به مشهد، در ایّامی که ناصرالدین شاه پادشاه ایران به زیارت ارض اقدس به ایران آمده بود، در شهر ربیع الاوّل 1284/ژوئیه 1867( در این سفر، منشی نیز به همراه سردار محمد یعقوب خان بوده است: سفر پنجم)</span></font></font></p><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">امیر شیرعلی خان در هند</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1285 هـ/1869م): رفتن امیر شیرعلی خان به هندوستان به ملاقات فرمانفرمای هندوستان که ویسرا می گفتند دوم ماه ذیقعده / فوریه <span style="mso-spacerun: yes"> </span>از کابل، اواخر سال لوی ئیل نهنگ در مقام انبالۀ پنجاب سرهند، سنه 1285.</span></font><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">امیرعبدالرحمن در ایران و روسیه</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> ( 1285هـ/1268-1269م): رفتن امیرصاحب امیر عبدالرّحمن خان بعد از شکست خوردن غزنین، که با امیر شیرعلی خان [مقدمه] نموده بود، به سمت ایران و دولت روس: سنه 1285هـ/1268-1269م).</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">فرار یعقوبخان </span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">(1287هـ/1870م): فرار نمودن سردار محمّد یعقوب خان از شهر کابل از نزد امیر شیرعلی خان پدر خود، در شهر رمضان سنه 1287/ نوامبر یا دسامبر 1870)</span></font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">گرانی در هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1287هـ/1870-1871م): گرانی هرات که یک من گندم به چهارقران بود، در سال ئیلان ئیل مار، که در آن سال در زمستان و بهار برف و باران نبارید و در خراسان قحط واقع شد که حیوانات حرامگوشت را خوردند، بجز هرات که به این طریق نبود، ولی گرانی بود که پیدا می شد. سنه 1287هـ/1870-1871م.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">قتل فتح خان و گرفتن هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> ( 1288هـ/1871م): محاصره نمودن سردار محمد یعقوبخان بن امیر شیرعلی خان هرات را که از نزد پدر خود فرار کرده بود، و سردار فتح محمد خان پسر عمویش حاکم هرات بود: 13 محرم /4 آوریل،<span style="mso-spacerun: yes"> </span>و 15 صفر6مه، گرفتن شهر را و تاراج نمودن و کشته شدن سردار فتح محمد خان مذکور و پسر او در حین گرفتن شهر. </span></font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">بازگشت یعقوبخان به کابل</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> ( 1288هـ/1871م): رفتن سردار محمد یعقوب خان دفعۀ سوم از هرات به کابل نزد پدر، و محبوس نمودن پدر او را، در ماه رمضان/نوامبر بود: سنه 1288.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">مولودمحمدعلی شاه</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1289هـ/1872م): مولود اعلیحضرت محمد علی شاه پادشاه ایران 13 ربیع الثّانی سنه 1289 /20 ژوئن 1872( این مطلب جای دیگر نیز به عین عبارت تکرار شده است ) جلوس آن: 1324هـ/1906م .</span></font><font size="4"> </font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">مولود امیر حبیب الله</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1289هـ/ 1872م): مولود اعلیحضرت امیر حبیب الله خان پادشاه افغانستان 25 ربیع الثّانی سنه 1289 / 2 ژوئیه(این مطلب جای دیگر نیز به عین عبارت تکرار شده است).</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">نخستین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">( 1290هـ/1873م): اولین سفر ناصرالدین شاه به فرنگستان: سنه 1290 هـ/1873م.</span></font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">نخستین فرار ایوبخان</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1291هـ/1874م): سه دفعه سردار محمد ایوب خان به سمت ایران فرار شده: دفعۀ اول از سطوت لشکر قبله گاه خود امیرشیرعلی خان در سنه 1291، دفعۀ ثانی از مقدّمۀ سرکار امیر عبدالرّحمن خان که در قندهار نمود. دفعۀ ثالث (ذیل سال 1304).</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">فتح میمنه</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> ( 1293هـ/ 1876م): فتح میمنه در عهد امیر شیرعلی خان در 17 شهر صفر14 مارس <span style="mso-spacerun: yes"> </span>سال تنکوزئیل، به سرکردگی نائب محمد علم خان، که حاکم ترکستان بود، و سردار عبدالله خان غلجائی ناصری که از هرات به مقدّمۀ میمنه رفته بود، با افواج و سوار هرات. مدّت محاصره پنج ماه بود، از شهر رمضان الی شهر صفر. و در چهار ساعت شهر میمنه را گرفتند. پنجصد نفر از لشکر مقتول و زخمی شده و تقریباً پنج هزار کس از مردم شهر میمنه به قتل رسیدند. </span></font></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">وفات امیر شیرعلی خان</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1296هـ/1879م): وفات امیرشیرعلی خان پادشاه افغانستان، به مزار شریف ترکستان، به مرض شقاقلوس، درد پا، در شب جمعه 29 ماه صفر سنه 1296/22 فوریه 1879.</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"><span style="mso-list: Ignore">-<span> </span></span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">امپراطور روس به امیر شیرعلی خان که به ترکستان رفته بود و لشکر انگلیس به جهت تصرف افغانستان آمده بود، به امیر شیرعلی خان نوشته بود که به مثل مار چند روزی را به حیله و فریب با انگریز بگذرانید، که همین روزهای سرما بگذرد؛ آن وقت خدای تعالی حکم خود را به شما نمودار خواهد کرد، یعنی دولت ما بسم الله گفته به کمک شما برمی خیزند. </span></font><font size="4"> </font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">ایوب خان و تاراج هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> ( 1296م/ 1879م): حرکت نمودن سردار محمد ایوب خان به طرف قندهار، در منزل اوّل که پل مالان بود، و ورود سه فوج هراتی که در میمنه ساخلو بودند و میمنه را گذاشته بودند و به هرات آمده بودند، به همراه فیضو خان اسحق زائی هراتی کرنیل خودها، در یوم سه شنبه 13 ذیحجّه / 28 نوامبر <span style="mso-spacerun: yes"> </span>و یاغی شدن به محمد ایوب خان و یک شب را به شهر بودن و فردایش روز 14 شنبه 18 در سر پُل مالان رفتن و مقدّمه نمودن با پنج فوج کابلی و ( دراینجا یک کلمه است که مغشوش شده و به احتمال «توپخانه» می شود خواند) و محمد ایوب خان و شکست خوردن سه فوج هراتی و آمدن افواج کابلی و سردار مذکور به شهر و تاراج کردن شهر را: سنه 1296هـ/ 1879م</span></font></font></p><p /><p /><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"> </font><font size="4"><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%">پادشاهی امیر عبدالرحمن</span></b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 150%"> (1297- 1319هـ/1879- 1901م): پادشاهی سرکار امیر عبدالرحمن خان در افغانستان و ترکستان افغانی، که ولایات این لب آمویه است، در سنه 1297 الی سنه 1319 هـ / 1879 الی 1901 بیست و دو سال. (ادامه دارد)</span></font><font size="4"> </font></font></p><p />
جمعه ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت