موضوعات
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴
بازدید از این یادداشت : ۱٫۲۸۶

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<span lang="FA"><p dir="ltr" align="right"><font color="#000099" size="6" face="times new roman,times,serif">نشان افتخاربه خران باربردار</font></p><font size="2"><font size="2"><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif"><font size="3"><font size="2">دو روز پیش در اخبار خواندم که </font></font><font size="3">رهبر یک حزب محلی در ایالت بنگلور هند به دو خر به دلیل پرکاری و وفاداری نشان افتخار اعطا کرده است<span lang="EN-CA"><font face="times new roman,times,serif">.</font></span> </font></font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">واتال ناگاراج در این باره گفت: "من تصمیم گرفته‌ام که به تمام حیوانات اهلی مثل خر، گاو، بوفالو و سگ نشان افتخار بدهم چون این حیوانات از انسان‌ها وفادارتر، سخت‌کوش‌تر، منضبط‌تر و گوش به فرمان‌تر هستند....این قطعه در پیوند با این خبر گفته شد:</font></p><font size="5"><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">در اخبار خواندم که دیروز، در هند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">نشان لیاقت دوتا خر گرفتند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">سرو یال و دُم را به گرمابه شستند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">تجدّد مآبانه شــــاور گرفتند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">حمایل ز گلهای خوشبو به گردن</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">فکندندوبرتارک افسرگرفتند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">به تقدیم تـــبریک، جُفتک پراندند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">به آهنگ شکرانه عرعرگرفتند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">فراتر نشستند ازآن این خموشان</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">که خودرا زیاران فروتر گرفتند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">صبورانه بس بار سنگین کشیدند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">ولی قوت پاداش کمتر گرفتند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">چوکار نخستین به پایان رساندند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">مجدّانه تکلیف ازسرگرفتند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">لگد کم پراندند و عرعر نکردند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">اگر چوب خوردندونشترگرفتند</font></p></font></font></font></span><font size="5"><font size="5"><span lang="EN-CA"><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">*</font></p></span><font size="5"><span lang="FA"><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">همان روزخواندم که چند آدمیزاد</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">تپانچه کشیدند وخنجرگرفتند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">دویدندورفتـــندوجانهای شـیرین</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">زچند آدمیــزاد دیگر گرفتند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">پدررا زفرزندو فــرزند ازمام</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">ز خواهرگرامی برادر گرفتند</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">خدانــاشناســــانه، مانند گرگان</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">حیات خدادادگان برگرفتند</font></p><b><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">خران را عجب نیست گر ناخوش آید</font></p><p dir="ltr" align="right"><font face="times new roman,times,serif">که با آدمی شان برابر گرفـــــــــــتند</font></p></b></span></font><p dir="ltr" align="right"><font color="#0000cc" face="times new roman,times,serif">اتاوا- 11جنوری2015</font></p><font size="2"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><p dir="ltr" align="right" /></font></font></font></font>
يكشنبه ۲۱ دي ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۱۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت