موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات ارديبهشت ۱۳۸۶
ماجرای گـُلبهار آمد ز خویش و آشـــــــــنا بیگانه خواهم شدکه گل بوی تو خواهد داد و من دیوانه خواهم شداگر چه در هری و طوس و ری دیگر از آغاز شکوفه و گل دو ماهی بیش گذشته است ولی در این سوی زمین و در شهر ما شکوفه نو جلوه گر شده و پـُنگ درختان به وا شدن آغازیده است. زمستان این سرزمین دراز است. درینجا مثلی است که اتاوا دو فصل دارد: زمستان و مرداد ماه (برج اسد). درینجا بهار...
جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۶:۰۰
نسخه نویسی بیدل بیشتر دوستان در حلقۀ کاتبان نسخه شناسند، یا در کار نسخه شناسی  سرگرم پژوهش  و یا دوستدار نسخ  و کتب خطی اند. بسا که به نسخۀ خطّیی  برخورده ایم که خوشمان آمده و خواسته ایم نسخه یی از آن برای خود تهیه کنیم.  با اجازۀ مالک نسخه یا همینگونه بی گذرنامه به رونویسی نسخه پرداخته ایم و صاحب نسخه یی شده ایم.  در این سوی زمین نسخه برداری از هر اثر پروانه می...
پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۸:۴۸
پیام دوستاگـــر امیـد وصالیــســت انتظـــار خوش استپیـــام دوســت چومی آورد بهـــــار خوش استهـمی پــــــراکــند اردیبهشت  بــوی بهـشـــتبرآ زخانه که گلگـشــت لاله زار خوش استبشـــــــارتیــــست مرا از صفا و پاکی و اوجاز آن به گـوش من آهـــنگ آبشار خوش استز روزگار مـن ای نازنــین چه می پرســـــی؟کنون که پیش منی روزوروزگار خوش استمرا چو بــــار، غم یار و...
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۵:۲۷
چنین کنند بزرگان چو کرد باید کاربر رویۀ (صفحۀ)  نخست کاتبان، گپی خوش خواندم. خبر انتشار چهاردهمین مجلد دائرة المعارف بزرگ اسلام. انتشار این خبر شادمانم ساخت و در همین حال خاطراتی از دوران خدمت در مرکز آن دائرة المعارف به یادم آمد که فشرده و کوتاه بر امواج نور نگاشتم. امید که خوانندگان را ملال نیارد.سال 1365 خورشیدی بود و نگارنده در بخش مخطوطات کتابخانۀ مرکزی آستان...
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۵:۰۵
ستایش هرات سدۀ 10 هجری/16 مسیحی شیخ بهاؤ الدین محمد بهائی عاملی معروف به شیخ بهائی (متوفی 1030هجری) از دانشمندان بزرگ  عصر خویش است. او در اصل از جبل عامل لبنان بود و در نوجوانی با پدر خویش شیخ عبد الصمد حارثی عاملی به خراسان آمد. جوانی را در هرات گذرانید و در مدرسۀ میرزا درس خواند. شیخ بهائی  که از اعاظم علمای عصر خویش بود،  آن قدر شیفتۀ زبان و ادب فارسی گردید که  به...
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۵:۳۵