موضوعات
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴
بازدید از این یادداشت : ۱۰٫۸۵۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue"><font face="Times New Roman"> </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue"><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong>یادداشتـــــــــــها از سده ها (5)</strong></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue"><font face="Times New Roman"><font size="5"></font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia"><font face="Times New Roman">طبیعت چهار شهر خراسان</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"></font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">چه زیبا و دلنشین است این ترانۀ لطف<span style="mso-spacerun: yes">  </span>الله نیشابوری در وصف چهار شهر خراسان که<span style="mso-spacerun: yes">  </span>مالک نسخه یی آن را برگزیده و بر سپیدی نسخه اش نگاشته است؛ تصویریست از طبیعت، لاله زار بهار، تاب تموز و برگریز پاییز در گرامی ترین شهرهای خراسان کهن:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">در<b><span style="COLOR: red"> مرو</span></b> پـــریـــر لاله<span style="mso-spacerun: yes">  </span>آتش<span style="mso-spacerun: yes">  </span>انگیـــخــت</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">دی<span style="mso-spacerun: yes">  </span>نیلوفر به <b><span style="COLOR: red">بـــلخ</span></b> در آب گــــریـــخت</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">امروز گل از خاک <b><span style="COLOR: red">نشــــــــــابور</span></b> دمید</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">فردا<span style="mso-spacerun: yes">  </span>به <b><span style="COLOR: red">هری</span></b><span style="mso-spacerun: yes">  </span>باد ســمن خواهد بیـــخـت</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-tab-count: 1">         </span></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt">یادم آمد که<span style="mso-spacerun: yes">   </span>این بیت زیبا را بسیاری از هرویان، حتی آنان که کتابخوان هم<span style="mso-spacerun: yes">  </span>نبودند، با خود همیشه زمزمه می کردند:</span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">علی الصـّــباح <b><span style="COLOR: red">نشابور</span></b> و خفتن <b><span style="COLOR: red">بغداد</span></b></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">نمازدیگر<b><span style="COLOR: red"> مرو</span></b> و نمازشــــام <b><span style="COLOR: red">هرات</span></b></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><font face="Times New Roman">هرات و شیـــراز</font></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue"></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">در یک نسخۀ دیگر مالک نسخه که ظاهراً هروی بوده و از لطف طبع و ذوق هم برخوردار، تحت تأثیر بیت معروف لسان الغیب حافظ بیتی بر سپیدی نسخۀ خویش<span style="mso-spacerun: yes">  </span>در وصف هرات نوشته است.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>بیت حافظ این است:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">بده ساقی می باقی که در جـنـّـت نخواهی یافت</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">کنار<b><span style="COLOR: red"> آب رکنــــــاباد</span></b> و گلگشــــت <b><span style="COLOR: red">مصــلا </span></b>ّ را</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-tab-count: 1">          </span></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt">مالک نسخه به یاد هرات و دشت کازرگاه و آب خوشگوار جوی سلطانی این بیت لطیف را نگاشته است:</span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">نسیم خلد و عمر خضر می بخشد اگر دانی</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">هوای <b><span style="COLOR: red">دشــت کازرگاه</span></b> و آب <b><span style="COLOR: red">جوی سلطـــانی</span></b></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">همین اکنون که کازرگاه نوشتم به یاد شادروان رهی معیری و غزل معروفش<span style="mso-spacerun: yes">  </span>افتادم با این مطلع:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue"><font face="Times New Roman">بخت نافرجام اگر با عاشقان یاری کند </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue"><font face="Times New Roman">یار عاشق سوز ما ترک دلازاری کند</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">نمیدانم که دقیقا ً مطلع غزل شادروان رهی<span style="mso-spacerun: yes">  </span>چنین است یا<span style="mso-spacerun: yes">  </span>ذهن نا رسای من آن را دگرگون ساخته<span style="mso-spacerun: yes">  </span>است به هرحال غالبا ً چنین خواهد بود. رهی این غزل را در هرات و بر مزار خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات سروده و خوانده است. و یک بیت<span style="mso-spacerun: yes">  </span>دیگر از آن غزل که به یادم مانده این است:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">در <b><span style="COLOR: red">گذرگاهـ</span></b>ــش فرو افتادم از<span style="mso-spacerun: yes">  </span>درماندگی</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">اشک لرزان کی تواند خویشتنــداری کند؟</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue">دل شهر های هفت اقلیم</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue"></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">غزلی معروف است از تاج سلمانی در وصف هرات با این مطلع:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><font face="Times New Roman">هرات چشــــــم و چراغ جمیــــــــــع بلدانست </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><font face="Times New Roman">جهان تن است به نسبت هرات چون جان است</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">سالها پیش از آن که بنده این شعر را دیده و شاعر آن یعنی تاج سلمانی را <span style="mso-spacerun: yes"> </span>شناخته بوده باشد، دو بیت زیبا را در کنار قلمدان نیای شادروانم<span style="mso-spacerun: yes">  </span>منشی محمد رحیم خان می دیدم و می خواندم. بعدا ً دریافتم که این دوبیت به خط پدر ایشان مرحوم منشی محمد عظیم خان بوده است. ایشان مطلع تاج سلمانی را گرفته و یک بیت در صفت دهکدهء معروف و زیبای هرات،<span style="mso-spacerun: yes">  </span>سیاوشان، سروده و نگاشته است.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>گویا ایشان دهکده سیاوشان را خوش می داشته یا از آن خاطره یی خوش داشته است.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>آن دوبیت به خط زیبا و منشیانۀ نستعلیق به<span style="mso-spacerun: yes">  </span>این صورت نگاشته شده بود :</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: fuchsia">هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"> چشــــم و چــــــــراغ جمیع بلدانست</span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">جهان تن است به نسبت <b><span style="COLOR: fuchsia">هرات</span></b> چون جانست</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: fuchsia">هرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"> شد چو دل شهرهای هـفــــت اقلــــیم </span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: fuchsia">دل هــرات</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"> یــقیــن قریهء <b><span style="COLOR: fuchsia">ســیاوشــان</span></b> است</span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">هرات نوشتم و به یاد کابل افتادم. در قصیده ای که در همین سایت هم<span style="mso-spacerun: yes">  </span>هست و عنوان آن <b><span style="COLOR: blue">قلمرو زبان دری</span></b> است و به مناسبت بزرگداشت هفتاد و پنج سالگی قصیده سرای معروف خراسان شادروان <span style="COLOR: #3366ff">کمال خراسانی</span> سروده بودم یک بیت چنین بود:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">که هست<b><span style="COLOR: green"> کابل</span></b> آبی چکیده بر سر گل</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">چنین بود چو نکو بنگری به نام <b><span style="COLOR: green">کمال</span></b></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">واقعیت این است که من هنگام سرودن این بیت به دو بیت توجه داشتم. بیت نخست که <span style="mso-spacerun: yes"> </span>در میان کابلیان بسیار معروف است و سرودۀ شاعر شیرین بیان کابل شادروان <b><span style="COLOR: red">شایق جمال :</span></b><span style="COLOR: red"></span></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: fuchsia"><font face="Times New Roman">از نام دیار من چه پرســــــی</font></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: fuchsia">آبی است به روی گل چکیده</span></b><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: fuchsia"></span></b></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">به باور بنده تعبیر و بیان بسیار نغز و لطیفی است. سالها پس از آن دریافتم که یکی از شاعران عصر تیموری چنین تعبیری را به صورت معمـّا به نام کمال بیان داشته و گفته است:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red"><font face="Times New Roman">از نام نگار من چه پرسی</font></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red">آبی است میان گل چکیده</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">با این تفاوت که در بیت اخیر شاعر توجه به واژۀ<span style="mso-spacerun: yes">  </span>عربی آب (<span style="COLOR: #3366ff">ماء</span>) دارد و به باور من بیت مرحوم شایق جمال مقبولتر افتاده است. </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">اما شاعری که شعرش به نام حکیم عمر خیام معروف شده بلخ را با تلخ و سلخ هم قافیه ساخته و گفته است:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">چون عمر به سر رسد چه <span style="COLOR: #3366ff">بغداد</span> و چه <span style="COLOR: #3366ff">بلخ</span></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">پیمانه چو پر شود چه شــــیرین و چه تلخ</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">می نوش که بعد از من و تو مــــــاه بسی</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">از سلخ به غـــُر ّه آید از غرّه به ســــلخ</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">خواجه آصفی هروی<span style="mso-spacerun: yes">  </span>هم بلخ را در یک رباعی یاد کرده است:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">در <b><span style="COLOR: #ff6600">بلخ</span></b> مرا معاش بد می گذرد</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">ملک تو ز بد معاش خالی اولی</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">گفتنی است که سالها پیش از او دقیقی از بلخ و نوبهار به این شیرینی یاد کرده است:</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #3366ff">به </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff6600">بلخ</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #3366ff"> گزین شـــد بدان </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff6600">نوبهــــــــــار</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #3366ff"></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #3366ff"><font face="Times New Roman">که یزدان پرســــــتان آن روزگـــــار</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #3366ff"><font face="Times New Roman">مر آن خانه را داشتندی چنــــــــــان</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #3366ff">که مر </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff6600">کعبه</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #3366ff"> را تازیــــــان این زمان</span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"><font face="Times New Roman">حسن ختام این بخش را بیتی از لسان الغیب حافظ می آوریم:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font face="Times New Roman"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red">شیراز</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #3366ff"> معدن لب لعل است و کان حسن </span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #3366ff"><font face="Times New Roman">من جوهری مفلس ازیرا مشوشـــــــم</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #3366ff"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="COLOR: #00ccff"><font size="3"><font face="Times New Roman">شهر اتاوا – 24 اسفند 1385</font></font></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span lang="FA" style="COLOR: #00ccff">15 مارچ 2007</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #00ccff"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green"><font face="Times New Roman">آصف فکرت</font></span></p>
پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۵ ساعت ۴:۰۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت