موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات آذر ۱۳۸۶
دیوارِ کهن در آغوش دانشگاه نوینگاهی دیدن چیزی شما را به اندیشیدن در بارۀ چیزهای دیگر می برد؛ چیزهای دور از هم و در همان حال دارای مناسبتی نزدیک و همین مناسبت است که  اندیشه را جولان می بخشد؛ اندیشه یی که دست  شما را می گیرد و شهر به شهر و دیار به دیار می برد.چند روز پیش،  در پای دیواری کهن در شهر مدرن، و در عین حال باستانی، دارمشتات آلمان ایستاده بودم. به دیوار می...
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸۶ ساعت ۲:۰۰