حلقه کاتبان kateban.com kateban.com دوستی خاندان پیامبر در مشرق اسلامی https://fekrat.kateban.com/post/3033 fa ]]> kateban.com میراث زبانی بلخ https://fekrat.kateban.com/post/2970 fa با مطالعۀ این کتاب حقایق بسیاری در مورد زبان شعر مولانا روشن می‌شود. درمی‌یابیم که این شاعر بزرگ فارسی به سبب خاستگاه پدری او که بلخ بوده است، تا حدود زیادی وام‌دار زبان گفتاری این منطقه است است. هم‌چنین دانسته می‌شود که مولانا چقدر به زبان مردم عنایت داشته اصطلاحات، ضرب‌المثل‌ها و تعبیرهای محاورۀ عصر خویش را به شعرش راه داده است، چیزی که در شعر دیگر شاعران آن دوره کمتر دیده می‌شود. ]]> kateban.com پسوند تشبیهی واری - مختصری در زبان گفتار https://fekrat.kateban.com/post/2932 fa مقالات و مطالب در باب پسوند تشبیهی وار آنقدر فراوان است که نیازی به ذکر مجدّد در این مقال نیست و می توانیم به آسانی در سایتهای جست و جوگر به آن دسترس (دسترسی) داشته باشیم. در سطور زیر مختصری در باب پسوند تشبیهی «واری» در زبان گفتار هرات تقدیم می شود با بیان این نکته که همین کاربرد از هرات تا کابل و بلخ و بدخشان گسترش دارد. ]]> kateban.com سخن خواجۀ شیراز و زبان گفتار هراتیان https://fekrat.kateban.com/post/2764 fa {پررنگ}سخن خواجۀ شیراز و زبان گفتار هراتیان{/پررنگ} در اواخرسدۀ نهم و دهم، سرایندگان، آهنگسازان و شعردوستان هرات آنقدر اشعار لسان الغیب، حافظ شیرازی را، که بار نخست در همین شهر اورا لسان الغیب خواندند، می سرودند، می نوشتند و ورد زبان داشتند که نسخه های گوناگونی از دیوان حافظ نگاشته شد و تفاوتهای آشکار میان نسخه های مختلف اشعار او به وجود آمد. ]]> kateban.com نتيجۀ دولت - نگاهى به كتاب نتيجة الدولة و برخی اختراعات مهمّ در خراسان سدۀ نهم https://fekrat.kateban.com/post/2493 fa « حمداً لمن انعم علينا زواهر جواهر المبدعات الّتى لم يظفر عليها السّابقون و الهمنا بدايع غرايب المخترعات الّتى فى خزاين القدس ممّا لن يأتى به اللّاحقون… …والصّلوة والسّلام على صاحب المقام المحمود… و آله و عترته الطّيبين الطّاهرين المقرّبين الواصلین مُحِبّيهم الى دار الخلود» عبارت بالا آغازگر كتابى است، در بر گيرندۀ مجموعه یى از اختراعات و ابتكارات دانشورى كه قريحه و استعداد خاصّ فهم و به كار اندازى تكنيك هاى مؤثّر و نو در كاربرد انرژى و استفاده از مواهب موجود طبيعت داشته است. نام اين مجموعه نتيجة الدّولة و مؤلف آن محمد حافظ مخترع اصفهانى است كه معاصر سلطان حسين بايقرا و مقيم هرات بوده است. ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم-6 https://fekrat.kateban.com/post/2285 fa ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمد عظیم-5 https://fekrat.kateban.com/post/2284 fa ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم-4 https://fekrat.kateban.com/post/2283 fa ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم-3 https://fekrat.kateban.com/post/2279 fa ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم-2 https://fekrat.kateban.com/post/2276 fa ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم -1 https://fekrat.kateban.com/post/2275 fa ]]> kateban.com نشان افتخار https://fekrat.kateban.com/post/2239 fa ]]> kateban.com شاهنامه و هرات https://fekrat.kateban.com/post/2118 fa ]]> kateban.com پیشواز نوروز 1393 https://fekrat.kateban.com/post/2108 fa ]]> kateban.com سخن دوست https://fekrat.kateban.com/post/2025 fa ]]> kateban.com آشیان و یادداشتی در طب قدیم https://fekrat.kateban.com/post/2010 fa ]]> kateban.com پیوند سید جمال الدین با افغانستان - نوشته یی از سال 1375 خورشیدی https://fekrat.kateban.com/post/1995 fa ]]> kateban.com دو محمدرضای مهاجر https://fekrat.kateban.com/post/1978 fa ]]> kateban.com یادداشتهای استاد خلیلی – بخش سوم https://fekrat.kateban.com/post/1965 fa ]]> kateban.com یادداشتهای استاد خلیلی – بخش دوم https://fekrat.kateban.com/post/1964 fa ]]> kateban.com یادداشتهای استاد خلیلی - بخش اول https://fekrat.kateban.com/post/1962 fa ]]> kateban.com بام دنیا - ترجمۀ آصف فکرت - بخش سوم https://fekrat.kateban.com/post/1853 fa ]]> kateban.com بام دنیا - ترجمۀ آصف فکرت - بخش دوم https://fekrat.kateban.com/post/1852 fa ]]> kateban.com بام دنیا - ترجمۀ آصف فکرت - بخش نخست https://fekrat.kateban.com/post/1851 fa ]]> kateban.com شعر نو یافته ای از رودکی https://fekrat.kateban.com/post/1817 fa ]]> kateban.com حافظ به گفتۀ حافظ https://fekrat.kateban.com/post/1812 fa ]]> kateban.com باز هم در خدمت مولانا https://fekrat.kateban.com/post/1805 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در مثنوی معنوی https://fekrat.kateban.com/post/1771 fa ]]> kateban.com خراسان بزرگ و دوستی خاندان پیامبر https://fekrat.kateban.com/post/1764 fa ]]> kateban.com غزل - به یاد استاد افشار -... https://fekrat.kateban.com/post/1748 fa ]]> kateban.com معرفی کتاب: تاریخ هرات https://fekrat.kateban.com/post/1724 fa ]]> kateban.com تابش دیگر نمی تابد؟ https://fekrat.kateban.com/post/1705 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در کلّیات شمس (5) https://fekrat.kateban.com/post/1665 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در کلّیات شمس (4) https://fekrat.kateban.com/post/1664 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در کلیات شمس(3) https://fekrat.kateban.com/post/1663 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در کلّیات شمس (2) https://fekrat.kateban.com/post/1662 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در کلّیات شمس (1) https://fekrat.kateban.com/post/1661 fa ]]> kateban.com به استقبال نوروز https://fekrat.kateban.com/post/1623 fa ]]> kateban.com اسطورۀ انگور https://fekrat.kateban.com/post/1614 fa ]]> kateban.com حکمت در سویس آسیا-4 /حکمت در هرات https://fekrat.kateban.com/post/1588 fa ]]> kateban.com حکمت در سویس آسیا-3 / غزنی – قندهار - فراه https://fekrat.kateban.com/post/1585 fa ]]> kateban.com حکمت در سویس آسیا - 2 / ادامۀ بازدید از کابل https://fekrat.kateban.com/post/1580 fa ]]> kateban.com حکمت در سویس آسیا -1 / از پشاور تا کابل https://fekrat.kateban.com/post/1579 fa ]]> kateban.com حکمت در سویس آسیا / مقدّمه: حکمت و افغانان https://fekrat.kateban.com/post/1574 fa ]]> kateban.com از هرات تا ارومچی https://fekrat.kateban.com/post/1561 fa ]]> kateban.com چند روزی در جنیوا(ژنو) https://fekrat.kateban.com/post/1548 fa ]]> kateban.com یاد ندوشن https://fekrat.kateban.com/post/1532 fa ]]> kateban.com جام عدل https://fekrat.kateban.com/post/1529 fa ]]> kateban.com امیرزادۀ بافرهنگ https://fekrat.kateban.com/post/1505 fa ]]> kateban.com غزنه با شیراز دارد ربطهای معنوی https://fekrat.kateban.com/post/1487 fa ]]> kateban.com یاد امیرعلیشیرنوایی دربدایع الوقایع https://fekrat.kateban.com/post/1481 fa ]]> kateban.com با پروفسور فضل الله رضا(1) https://fekrat.kateban.com/post/1463 fa ]]> kateban.com با پروفسور فضل الله رضا(2) https://fekrat.kateban.com/post/1461 fa ]]> kateban.com چند غزل https://fekrat.kateban.com/post/1452 fa ]]> kateban.com در خراسان و... https://fekrat.kateban.com/post/1440 fa ]]> kateban.com مسجد و مکتبخانه https://fekrat.kateban.com/post/1391 fa ]]> kateban.com فاریاب، کندز و انیس https://fekrat.kateban.com/post/1379 fa ]]> kateban.com با مترجم حدود العالم https://fekrat.kateban.com/post/1353 fa ]]> kateban.com منشی صاحب https://fekrat.kateban.com/post/1318 fa ]]> kateban.com چند غزل دیگر https://fekrat.kateban.com/post/1308 fa ]]> kateban.com منشآت وقایع نگار https://fekrat.kateban.com/post/1300 fa ]]> kateban.com یادی از هرات نیم قرن پیش و ... https://fekrat.kateban.com/post/1267 fa ]]> kateban.com دیوار https://fekrat.kateban.com/post/1246 fa ]]> kateban.com از دبیرستان تا دانشگاه https://fekrat.kateban.com/post/1213 fa ]]> kateban.com زبان مردمی - ترانک https://fekrat.kateban.com/post/1206 fa ]]> kateban.com راه نیستان و... https://fekrat.kateban.com/post/1187 fa ]]> kateban.com حسن خان شاملو https://fekrat.kateban.com/post/1177 fa ]]> kateban.com گزارش سفیر قاجار https://fekrat.kateban.com/post/1155 fa ]]> kateban.com متن جغرافیایی از سدۀ چهارم https://fekrat.kateban.com/post/1135 fa ]]> kateban.com تاجیکی، دری، فارسی و دلبر سعدی https://fekrat.kateban.com/post/1120 fa ]]> kateban.com مقاله https://fekrat.kateban.com/post/1115 fa ]]> kateban.com میخ اول بر تابوت استعمار https://fekrat.kateban.com/post/1087 fa ]]> kateban.com مقدّمۀ فارسی هروی https://fekrat.kateban.com/post/1072 fa ]]> kateban.com باز هم از گل بگو https://fekrat.kateban.com/post/1066 fa ]]> kateban.com خوش آمد گل https://fekrat.kateban.com/post/872 fa ]]> kateban.com بیدل و نسخه شناسی https://fekrat.kateban.com/post/867 fa ]]> kateban.com غزل - پیام https://fekrat.kateban.com/post/865 fa ]]> kateban.com مجلد 14 دائرة المعارف بزرگ اسلام https://fekrat.kateban.com/post/860 fa ]]> kateban.com شیخ بهائی و هرات https://fekrat.kateban.com/post/858 fa ]]> kateban.com با استاد حبیبی https://fekrat.kateban.com/post/850 fa ]]> kateban.com چهل سال دوستی https://fekrat.kateban.com/post/843 fa ]]> kateban.com به یاد جاوید https://fekrat.kateban.com/post/819 fa ]]> kateban.com نـــیایــش https://fekrat.kateban.com/post/809 fa ]]> kateban.com نوروز هـــــــرات https://fekrat.kateban.com/post/805 fa ]]> kateban.com ادبـــکده https://fekrat.kateban.com/post/802 fa ]]> kateban.com شهر ها و شعر ها https://fekrat.kateban.com/post/797 fa ]]> kateban.com چند نکتهء لطیف https://fekrat.kateban.com/post/793 fa ]]> kateban.com شکسته یا نشسته؟ https://fekrat.kateban.com/post/778 fa ]]> kateban.com از هرات تا مـکــّه https://fekrat.kateban.com/post/758 fa ]]> kateban.com تــرجمۀ موزون https://fekrat.kateban.com/post/748 fa ]]> kateban.com نکته...نکته...نکته https://fekrat.kateban.com/post/736 fa ]]> kateban.com هیأت تحریر https://fekrat.kateban.com/post/649 fa ]]> kateban.com یاد سمرقند https://fekrat.kateban.com/post/643 fa ]]> kateban.com پروژۀ مسیح https://fekrat.kateban.com/post/638 fa ]]> kateban.com خاطره https://fekrat.kateban.com/post/627 fa ]]> kateban.com شانکر https://fekrat.kateban.com/post/621 fa ]]> kateban.com به امید شادی روح مادرم، مریم منشی زاده https://fekrat.kateban.com/post/620 fa ]]> kateban.com مطالعات کودکی https://fekrat.kateban.com/post/599 fa ]]> kateban.com شیخ طاهر https://fekrat.kateban.com/post/590 fa ]]> kateban.com یاد گرامی مادر https://fekrat.kateban.com/post/587 fa ]]> kateban.com