حلقه کاتبان kateban.com kateban.com دوستی خاندان پیامبر در مشرق اسلامی http://fekrat.kateban.com/post/3033 fa ]]> kateban.com میراث زبانی بلخ http://fekrat.kateban.com/post/2970 fa با مطالعۀ این کتاب حقایق بسیاری در مورد زبان شعر مولانا روشن می‌شود. درمی‌یابیم که این شاعر بزرگ فارسی به سبب خاستگاه پدری او که بلخ بوده است، تا حدود زیادی وام‌دار زبان گفتاری این منطقه است است. هم‌چنین دانسته می‌شود که مولانا چقدر به زبان مردم عنایت داشته اصطلاحات، ضرب‌المثل‌ها و تعبیرهای محاورۀ عصر خویش را به شعرش راه داده است، چیزی که در شعر دیگر شاعران آن دوره کمتر دیده می‌شود. ]]> kateban.com پسوند تشبیهی واری - مختصری در زبان گفتار http://fekrat.kateban.com/post/2932 fa مقالات و مطالب در باب پسوند تشبیهی وار آنقدر فراوان است که نیازی به ذکر مجدّد در این مقال نیست و می توانیم به آسانی در سایتهای جست و جوگر به آن دسترس (دسترسی) داشته باشیم. در سطور زیر مختصری در باب پسوند تشبیهی «واری» در زبان گفتار هرات تقدیم می شود با بیان این نکته که همین کاربرد از هرات تا کابل و بلخ و بدخشان گسترش دارد. ]]> kateban.com سخن خواجۀ شیراز و زبان گفتار هراتیان http://fekrat.kateban.com/post/2764 fa {پررنگ}سخن خواجۀ شیراز و زبان گفتار هراتیان{/پررنگ} در اواخرسدۀ نهم و دهم، سرایندگان، آهنگسازان و شعردوستان هرات آنقدر اشعار لسان الغیب، حافظ شیرازی را، که بار نخست در همین شهر اورا لسان الغیب خواندند، می سرودند، می نوشتند و ورد زبان داشتند که نسخه های گوناگونی از دیوان حافظ نگاشته شد و تفاوتهای آشکار میان نسخه های مختلف اشعار او به وجود آمد. ]]> kateban.com نتيجۀ دولت - نگاهى به كتاب نتيجة الدولة و برخی اختراعات مهمّ در خراسان سدۀ نهم http://fekrat.kateban.com/post/2493 fa « حمداً لمن انعم علينا زواهر جواهر المبدعات الّتى لم يظفر عليها السّابقون و الهمنا بدايع غرايب المخترعات الّتى فى خزاين القدس ممّا لن يأتى به اللّاحقون… …والصّلوة والسّلام على صاحب المقام المحمود… و آله و عترته الطّيبين الطّاهرين المقرّبين الواصلین مُحِبّيهم الى دار الخلود» عبارت بالا آغازگر كتابى است، در بر گيرندۀ مجموعه یى از اختراعات و ابتكارات دانشورى كه قريحه و استعداد خاصّ فهم و به كار اندازى تكنيك هاى مؤثّر و نو در كاربرد انرژى و استفاده از مواهب موجود طبيعت داشته است. نام اين مجموعه نتيجة الدّولة و مؤلف آن محمد حافظ مخترع اصفهانى است كه معاصر سلطان حسين بايقرا و مقيم هرات بوده است. ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم-6 http://fekrat.kateban.com/post/2285 fa ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمد عظیم-5 http://fekrat.kateban.com/post/2284 fa ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم-4 http://fekrat.kateban.com/post/2283 fa ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم-3 http://fekrat.kateban.com/post/2279 fa ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم-2 http://fekrat.kateban.com/post/2276 fa ]]> kateban.com یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم -1 http://fekrat.kateban.com/post/2275 fa ]]> kateban.com نشان افتخار http://fekrat.kateban.com/post/2239 fa ]]> kateban.com شاهنامه و هرات http://fekrat.kateban.com/post/2118 fa ]]> kateban.com پیشواز نوروز 1393 http://fekrat.kateban.com/post/2108 fa ]]> kateban.com سخن دوست http://fekrat.kateban.com/post/2025 fa ]]> kateban.com آشیان و یادداشتی در طب قدیم http://fekrat.kateban.com/post/2010 fa ]]> kateban.com پیوند سید جمال الدین با افغانستان - نوشته یی از سال 1375 خورشیدی http://fekrat.kateban.com/post/1995 fa ]]> kateban.com دو محمدرضای مهاجر http://fekrat.kateban.com/post/1978 fa ]]> kateban.com یادداشتهای استاد خلیلی – بخش سوم http://fekrat.kateban.com/post/1965 fa ]]> kateban.com یادداشتهای استاد خلیلی – بخش دوم http://fekrat.kateban.com/post/1964 fa ]]> kateban.com یادداشتهای استاد خلیلی - بخش اول http://fekrat.kateban.com/post/1962 fa ]]> kateban.com بام دنیا - ترجمۀ آصف فکرت - بخش سوم http://fekrat.kateban.com/post/1853 fa ]]> kateban.com بام دنیا - ترجمۀ آصف فکرت - بخش دوم http://fekrat.kateban.com/post/1852 fa ]]> kateban.com بام دنیا - ترجمۀ آصف فکرت - بخش نخست http://fekrat.kateban.com/post/1851 fa ]]> kateban.com شعر نو یافته ای از رودکی http://fekrat.kateban.com/post/1817 fa ]]> kateban.com حافظ به گفتۀ حافظ http://fekrat.kateban.com/post/1812 fa ]]> kateban.com باز هم در خدمت مولانا http://fekrat.kateban.com/post/1805 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در مثنوی معنوی http://fekrat.kateban.com/post/1771 fa ]]> kateban.com خراسان بزرگ و دوستی خاندان پیامبر http://fekrat.kateban.com/post/1764 fa ]]> kateban.com غزل - به یاد استاد افشار -... http://fekrat.kateban.com/post/1748 fa ]]> kateban.com معرفی کتاب: تاریخ هرات http://fekrat.kateban.com/post/1724 fa ]]> kateban.com تابش دیگر نمی تابد؟ http://fekrat.kateban.com/post/1705 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در کلّیات شمس (5) http://fekrat.kateban.com/post/1665 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در کلّیات شمس (4) http://fekrat.kateban.com/post/1664 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در کلیات شمس(3) http://fekrat.kateban.com/post/1663 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در کلّیات شمس (2) http://fekrat.kateban.com/post/1662 fa ]]> kateban.com گفتار بلخ در کلّیات شمس (1) http://fekrat.kateban.com/post/1661 fa ]]> kateban.com به استقبال نوروز http://fekrat.kateban.com/post/1623 fa ]]> kateban.com اسطورۀ انگور http://fekrat.kateban.com/post/1614 fa ]]> kateban.com حکمت در سویس آسیا-4 /حکمت در هرات http://fekrat.kateban.com/post/1588 fa ]]> kateban.com حکمت در سویس آسیا-3 / غزنی – قندهار - فراه http://fekrat.kateban.com/post/1585 fa ]]> kateban.com حکمت در سویس آسیا - 2 / ادامۀ بازدید از کابل http://fekrat.kateban.com/post/1580 fa ]]> kateban.com حکمت در سویس آسیا -1 / از پشاور تا کابل http://fekrat.kateban.com/post/1579 fa ]]> kateban.com حکمت در سویس آسیا / مقدّمه: حکمت و افغانان http://fekrat.kateban.com/post/1574 fa ]]> kateban.com از هرات تا ارومچی http://fekrat.kateban.com/post/1561 fa ]]> kateban.com چند روزی در جنیوا(ژنو) http://fekrat.kateban.com/post/1548 fa ]]> kateban.com یاد ندوشن http://fekrat.kateban.com/post/1532 fa ]]> kateban.com جام عدل http://fekrat.kateban.com/post/1529 fa ]]> kateban.com امیرزادۀ بافرهنگ http://fekrat.kateban.com/post/1505 fa ]]> kateban.com غزنه با شیراز دارد ربطهای معنوی http://fekrat.kateban.com/post/1487 fa ]]> kateban.com یاد امیرعلیشیرنوایی دربدایع الوقایع http://fekrat.kateban.com/post/1481 fa ]]> kateban.com با پروفسور فضل الله رضا(1) http://fekrat.kateban.com/post/1463 fa ]]> kateban.com با پروفسور فضل الله رضا(2) http://fekrat.kateban.com/post/1461 fa ]]> kateban.com چند غزل http://fekrat.kateban.com/post/1452 fa ]]> kateban.com در خراسان و... http://fekrat.kateban.com/post/1440 fa ]]> kateban.com مسجد و مکتبخانه http://fekrat.kateban.com/post/1391 fa ]]> kateban.com فاریاب، کندز و انیس http://fekrat.kateban.com/post/1379 fa ]]> kateban.com با مترجم حدود العالم http://fekrat.kateban.com/post/1353 fa ]]> kateban.com منشی صاحب http://fekrat.kateban.com/post/1318 fa ]]> kateban.com چند غزل دیگر http://fekrat.kateban.com/post/1308 fa ]]> kateban.com منشآت وقایع نگار http://fekrat.kateban.com/post/1300 fa ]]> kateban.com یادی از هرات نیم قرن پیش و ... http://fekrat.kateban.com/post/1267 fa ]]> kateban.com دیوار http://fekrat.kateban.com/post/1246 fa ]]> kateban.com از دبیرستان تا دانشگاه http://fekrat.kateban.com/post/1213 fa ]]> kateban.com زبان مردمی - ترانک http://fekrat.kateban.com/post/1206 fa ]]> kateban.com راه نیستان و... http://fekrat.kateban.com/post/1187 fa ]]> kateban.com حسن خان شاملو http://fekrat.kateban.com/post/1177 fa ]]> kateban.com گزارش سفیر قاجار http://fekrat.kateban.com/post/1155 fa ]]> kateban.com متن جغرافیایی از سدۀ چهارم http://fekrat.kateban.com/post/1135 fa ]]> kateban.com تاجیکی، دری، فارسی و دلبر سعدی http://fekrat.kateban.com/post/1120 fa ]]> kateban.com مقاله http://fekrat.kateban.com/post/1115 fa ]]> kateban.com میخ اول بر تابوت استعمار http://fekrat.kateban.com/post/1087 fa ]]> kateban.com مقدّمۀ فارسی هروی http://fekrat.kateban.com/post/1072 fa ]]> kateban.com باز هم از گل بگو http://fekrat.kateban.com/post/1066 fa ]]> kateban.com خوش آمد گل http://fekrat.kateban.com/post/872 fa ]]> kateban.com بیدل و نسخه شناسی http://fekrat.kateban.com/post/867 fa ]]> kateban.com غزل - پیام http://fekrat.kateban.com/post/865 fa ]]> kateban.com مجلد 14 دائرة المعارف بزرگ اسلام http://fekrat.kateban.com/post/860 fa ]]> kateban.com شیخ بهائی و هرات http://fekrat.kateban.com/post/858 fa ]]> kateban.com با استاد حبیبی http://fekrat.kateban.com/post/850 fa ]]> kateban.com چهل سال دوستی http://fekrat.kateban.com/post/843 fa ]]> kateban.com به یاد جاوید http://fekrat.kateban.com/post/819 fa ]]> kateban.com نـــیایــش http://fekrat.kateban.com/post/809 fa ]]> kateban.com نوروز هـــــــرات http://fekrat.kateban.com/post/805 fa ]]> kateban.com ادبـــکده http://fekrat.kateban.com/post/802 fa ]]> kateban.com شهر ها و شعر ها http://fekrat.kateban.com/post/797 fa ]]> kateban.com چند نکتهء لطیف http://fekrat.kateban.com/post/793 fa ]]> kateban.com شکسته یا نشسته؟ http://fekrat.kateban.com/post/778 fa ]]> kateban.com از هرات تا مـکــّه http://fekrat.kateban.com/post/758 fa ]]> kateban.com تــرجمۀ موزون http://fekrat.kateban.com/post/748 fa ]]> kateban.com نکته...نکته...نکته http://fekrat.kateban.com/post/736 fa ]]> kateban.com هیأت تحریر http://fekrat.kateban.com/post/649 fa ]]> kateban.com یاد سمرقند http://fekrat.kateban.com/post/643 fa ]]> kateban.com پروژۀ مسیح http://fekrat.kateban.com/post/638 fa ]]> kateban.com خاطره http://fekrat.kateban.com/post/627 fa ]]> kateban.com شانکر http://fekrat.kateban.com/post/621 fa ]]> kateban.com به امید شادی روح مادرم، مریم منشی زاده http://fekrat.kateban.com/post/620 fa ]]> kateban.com مطالعات کودکی http://fekrat.kateban.com/post/599 fa ]]> kateban.com شیخ طاهر http://fekrat.kateban.com/post/590 fa ]]> kateban.com یاد گرامی مادر http://fekrat.kateban.com/post/587 fa ]]> kateban.com